Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Digital livscykelinformation

  Digital livscykelinformation

  I denna skrift finns rekommendationer för kravställning och hantering av digital information baserat på nationella riktlinjer för byggd miljö.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-25

 • Öppna jämförelser – Förskola 2022

  Sveriges Kommuner och Regioner publicerar Öppna jämförelser – Förskola i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Förskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-23

 • Unga och välfärdsjobben

  En studie om ungas intresse, attityder och tankar om jobben i kommuner och regioner (2022).

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad

  Ämne:Barn och unga, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-22

 • Handbok för gymnasieantagning 2023–2024 

  SKR:s handbok för gymnasieantagning samlar alla bestämmelser gällande gymnasieantagningen samt råd kring hur bestämmelserna kan tillämpas. Handboken är ett stöd för alla som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar fö...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-21

 • E-handel, e-fakturering och e-upphandling 

  Enkätundersökning i kommuner och regioner om införandet av e-handel, e fakturering och e-upphandling. Resultatet av årets enkätundersökning visade att e-fakturering och e-handel har fortsatt att öka sedan den senaste enkätundersökningen gjordes.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

  Ämne:Upphandling

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-18

 • God revisionssed i kommunal verksamhet 2022

  Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Skriften behandlar revisionens utgångspunkter, förutsättningar och uppdrag, revisionsprocessen samt revisorernas arbetsformer, förhållningssätt och kommunikation.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF, Webb, Tryck

  Utgivningsdag:2022-11-17

 • Graviditetsenkätens fritextsvar

  Graviditetsenkätens fritextsvar

  Sedan december 2020 erbjuds gravida och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Det finns också möjlighet att lämna fritextsvar. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av vården under graviditet, förlossning och tiden där...

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-10

 • Från teori till praktik i kristider

  Inspiration och råd för att stärka arbetsmiljön och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser – lärdomar från Covid-19 pandemin.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Arbetsmiljö, Corona, covid-19, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-07

 • Trygg och meningsfull heldygnsvård

  Rapporten innehåller grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång vid psykiatriska tillstånd.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-03

 • Riksintressen 2.0

  SKR föreslår ett antal åtgärder för att stärka tillämpningen av riksintressesystemet. Målet är att få den fysiska planeringen att fungera bättre genom statlig samordning och en god dialog mellan stat och kommun.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-11-02

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se