Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

  Samnyttjande av välfärdsteknik - en juridisk vägledning

  Vägledningen uppmärksammar olika rättsliga aspekter för att samnyttja välfärdsteknik eller annan teknik som innehåller inbyggda multipla funktioner som kan nyttjas av både regioner och kommuner för sina respektive verksamheter.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Juridik

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-05-04

 • På gång inom EU våren 2023

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om förhandlingar av aktuella EU-direktiv på energiområdet, hälsodata, rådsslutsatser på utbildningsområdet och mycket mera.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-28

 • Medlemsenkät folkhälsa 2022 

  Rapporten baseras på en enkätundersökning om folkhälsoarbetet hos kommuner och regioner under 2022.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Folkhälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-26

 • Öppna jämförelser: Företagsklimat 2022

  Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

  Ämne:Företagsklimat

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-25

 • Att utveckla en förstärkt samverkan med tidiga insatser för psykisk hälsa

  Rapporten beskriver den kunskap som samlats in i samband med att kommuner och regioner utvecklade sina arbetsformer.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Psykisk hälsa

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Hot mot det demokratiska samtalet - forskarantologi

  I denna antologi belyser forskare och experter hur hot och hat mot förtroendevalda och politiskt aktiva medborgare riskerar att försvaga demokratin, försvåra det demokratiska samtalet och påverka medborgares möjligheter till deltagande.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Inkludering och medborgardeltagande

  En forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Lokal demokrati och politiskt ledarskap i kris

  En studie av hanteringen av konsekvenserna av coronapandemin.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Corona, covid-19, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-19

 • Fakta om den kommunala revisionen

  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. I denna rapport redovisas svaren från kommuner och regioner för år 2022. 

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-11

 • Utfallet i ansvarsprövningen

  Rapporten ger en överblick över hur ansvarsprövningen i kommuner och regioner har sett ut under tidsperioden 2011 – 2021 med ett särskilt fokus på utfallet för 2021.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-04-11

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se