Publicerad 18 juli 2024

Fler män till välfärden

Samtidigt som välfärden har kompetensförsörjningsbehov rekryterar vi ofta bara ur halva befolkningen. Andelen män i välfärdsjobben är låg och det är särskilt tydligt när vi ser på fördelningen män och kvinnor inom omsorg och förskola.

Kön ska inte vara ett hinder för val av yrke

Intresset för att jobba i välfärden bland unga killar är betydligt större än andelen män som arbetar i kommuner och regioner idag. Exempelvis kan 4 av 10 killar (16-29 år) kan tänka sig att jobba som barnskötare eller socionom – både under kort och lång tid. Det är betydligt fler än andelen män i dessa yrken idag. Drygt åtta procent av barnskötarna och 12 procent av socialsekreterarna är män. Här finns en outnyttjad potential.

Rapport: Unga om välfärdsjobben. En studie om ungas attityder och intresse för välfärdsjobben

Mindre könsstereotypa studie- och yrkesval skulle ge arbetsgivaren tillgång till en bredare rekryteringsbas och ett större utbud av kompetens. En jämn könsfördelning på arbetsplatsen skulle dessutom öka möjligheten för medarbetarna att bli bemötta utifrån kompetens, snarare än föreställningar om kön. Jämställda arbetsplatser är attraktiva för både män och kvinnor.

Vad kan arbetsgivare göra?

  • Höj medvetenheten och kunskapen om hur normer om kön kan begränsar kvinnors och mäns yrkesutövande.
  • Se och bemöt medarbetaren utifrån dennes kompetens. Det kan exempelvis handla om att män som är i minoritet på kvinnodominerade arbetsplatser ska bli sedda utifrån sin yrkeskompetens och inte reduceras till manliga förebilder eller stereotyper.
  • Marknadsför och nyansera bilden av jobben i välfärden. Spegla mångfald hos medarbetare och visa på bredden av yrkenas innehåll. Hur beskriver ni jobben och vad man gör? Vilka personer syns på bilder? Se över platsannonser och webbplatser samt material till mässor och övriga informationstillfällen.
  • Studie- och yrkesval som bygger på kunskap bäddar för mer medvetna yrkesval utifrån intresse och lämplighet. Skapa fler möjligheter till kunskap och erfarenhet av välfärdsjobben för de som ska ta sig in på arbetsmarknaden och de som behöver byta yrkesbana.
  • Så ett frö hos ungdomar och genom att utnyttja de omkring 90 000 feriejobb som kommuner och regioner varje år erbjuder. Se till att tjejer och killar får arbetslivserfarenhet som utmanar normer för kön.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.