Publicerad 23 maj 2024

Använd kompetensen rätt

Rätt kompetens på rätt plats är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att arbetsgivare tar tillvara och utvecklar de befintliga medarbetarnas kapacitet och kompetens på ett bättre sätt, kan behoven av fler anställda minska.

Den här strategin innefattar:

  • Se över arbetssätten
  • Samarbeta och dela på kompetensen
  • Främja utveckling och omställning

Se över arbetssätten

Om arbetsgivaren ser över vilka arbetsguppgifter som görs, vem som utför uppgifterna och hur arbetet genomförs kan den samlade kompetensen användas bättre. Det kan leda till att arbetet behöver organiseras på nya sätt, att arbetsuppgifter flyttas mellan yrkesgrupper eller att nya yrkesgrupper och kompetenser blir en del av lösningen. Det kan också handla om att samla kompetenser i team med syftet att använda kompetensen bättre.

Metod för att använda kompetensen rätt

Örebro kommun har tagit fram en metod för att kartlägga nuläget och analysera om arbetsuppgifter utförs på rätt sätt och av rätt kompetens. Arbetet planeras och genomförs av HR och chefer, på verksamhets- eller ledningsnivå, tillsammans med medarbetare.

Metod för att använda kompetensen rätt

Vissa arbetsuppgifter kan digitaliseras eller förändras med stöd av ny teknik i syfte att ge medarbetare mer tid för kärnuppdraget.

SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik i social omsorg

Coachning, metodstöd och utbildningar, Innovationsguiden

Adda erbjuder två grundutbildningar om tjänstedesign och digitalisering som är riktade mot HR.

Tjänstedesign för HR (digital), Adda

HR-program för välfärdens digitalisering, Adda

Samarbeta och dela på kompetensen

När resurserna är begränsade behövs värdeskapande och meningsfulla samarbeten för att möta medborgarnas behov av välfärd. Att dela på kompetensen över enhets-, förvaltnings- och kommun- och regiongränser bidrar till både verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Kommuner och regioner behöver våga tänka nytt och testa tillsammans. Redan nu finns många sådana samarbeten mellan och inom kommuner och regioner.

Sedan 2018 delar kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång på en HR-avdelning. Hur det gick det till får du veta i intervjun med HR-chefen i Mariestads kommun Per Johansson.

Ödmjuk HR spränger gränser - SKR intervju (PDF) Pdf, 2 MB.

Främja utveckling och omställning

När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas. För medarbetarna ökar både motivation och engagemang när deras kompetens används på bästa sätt. Att arbeta strategiskt med karriärvägar, kompetensutveckling och omställning samt att skapa delaktighet är en förutsättning för att lyckas när nya arbetssätt ska införas.

Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning

Fakta: Utveckla arbetssätten i hälso- och sjukvården

I hälso- och sjukvården upplever många medarbetare att de lägger en betydande del av sin arbetstid på uppgifter som någon annan skulle kunna utföra lika bra eller bättre, enligt flertalet undersökningar. Att utveckla arbetssätten och använda kompetens rätt är alltså viktigt både för patienter och medarbetare.

Omställningen till nära vård där primärvården blir navet i hälso- och sjukvården är en helt central del i att klara framtidens välfärd. Nära vård handlar till stor del om att använda kompetens på ett mer effektivt sätt och säkerställa att patienter får vård på rätt nivå.

Omställningen till nära vård

Utveckla arbetssätten - Strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården

Använd kompetensen rätt – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen i hälso-och sjukvården (PDF) Pdf, 2 MB.

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.