Publicerad 20 mars 2024

Synliggör lön, villkor och förmåner

Kommuner och regioner erbjuder både meningsfulla arbeten och kollektivavtal med bra villkor och förmåner. Att synliggöra detta för befintliga och potentiella medarbetare är en strategi för att säkra kompetensförsörjningen.

Den här strategin innefattar:

  • Använd lönepolitiken som ett verktyg
  • Synliggör hela lönen
  • Visa upp villkor och förmåner
  • Säkerställ att lokala lösningar leder rätt

Använd lönepolitiken som ett verktyg

Lönepolitiken är ett verktyg som kan användas för att utveckla och förbättra verksamheten. En väl fungerande lönebildningsprocess där medarbetarna förstår sin lönesättning bidrar till en effektivare verksamhet.

SKR arbetar för att stärka de lokala lönebildningsprocesserna och förutsättningarna för individuell och differentierad lön. Här kan arbetsgivare få stöd i arbetet med lönestruktur, lönerelationer och lönespridning.

Lönelänken, Adda

Löneavtalets grunder och intentioner. En vägledning av löneavtalens gemensamma grunder, uppbyggnad, innehåll och intentioner (PDF)

Synliggör hela lönen

Medarbetarnas löner är den största posten i budgeten, i regel runt 70 procent. Därför är det viktigt att kommuner och regioner har möjlighet att betala en lön som är rätt utifrån de lokala förutsättningarna. Lönen är ett styrmedel som ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Sambandet mellan lön, löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer bör vara tydligt. Det är därför viktigt att lönen sätts individuellt och differentierat.

Utöver grundlönen har många medarbetare rörliga tillägg för exempelvis ersättningar för arbete på obekväm arbetstid. Ersättningarna kan för vissa yrkesgrupper i vissa verksamheter uppgå till flera tusen kronor per månad.

Att synliggöra hela lönen är ett av flera sätt för att öka attraktiviteten för välfärdens yrken och underlätta rekrytering av nya kompetenta medarbetare.

Fakta om löner inom några yrkeskategorier inom hälso-och sjukvårdssektorn

Visa upp villkor och förmåner

Bra villkor och förmåner är grundläggande för att attrahera och behålla kompetens. Arbetsgivare behöver synliggöra alla de villkor och förmåner som gäller för både nya och befintliga medarbetare. Utöver lön och anställningsvillkor omfattas alla arbetstagare inom kommuner, regioner och kommunala bolag av tjänstepension och avtalsförsäkringar genom sitt kollektivavtal.

Broschyren Säg hej till ditt Kollektivavtal beskriver några av de vanligaste förmånerna som semester, ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension. Broschyren vänder sig i första hand till anställda i kommuner och regioner, men även personer som provar på eller är intresserade av att jobba i välfärden. Den kan användas vid exempelvis introduktion eller medarbetarmöten.

Säg hej till ditt kollektivavtal

Allmänna Bestämmelser, AB 20

AKAP-KR

Tjänstepension

Pensions-och avtalsförsäkringar

Säkerställ att lokala lösningar leder rätt

Lokala avtal om ersättningar, villkor och förmåner kan vara ett komplement till de centrala kollektivavtalen. Både lokala och centrala kollektivavtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen. Det är viktigt att tillämpningen av villkoren skapar förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö. Lokala avtal om ersättningar och förmåner behöver utformas för att skapa förutsättningar för att på lång sikt möta verksamhetens behov och klara kompetensförsörjningen. En del lokala avtal har goda effekter på t ex möjligheter att bemanna nätter, medan andra snabbt har tappat sin effekt. Att genomföra kortsiktiga reaktiva lösningar riskerar att förvärra problemen på längre sikt. Därför är det viktigt att göra en analys av lokala avtal innan införande och att kontinuerligt följa upp effekterna av dessa.

Informationsansvarig

  • Susanne Lavemark
    Förhandlare
  • Maria Andersson
    Löneanalytiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.