Publicerad 23 maj 2024

Underlätta för fler att arbeta mer och längre

Bristen på arbetskraft gör att arbetsgivare behöver ta tillvara på den kompetens som redan finns. Behovet av att anställa fler minskar betydligt om deltidsarbetande arbetar fler timmar i veckan och om fler förlänger arbetslivet.

Den här strategin innefattar:

  • Öka heltidsarbetet
  • Förläng arbetslivet

Öka heltidsarbetet

En stor andel medarbetare i kommuner och regioner arbetar fortfarande deltid. Kvinnor arbetar mer deltid än män oavsett yrkesgrupp. Heltidsarbete och fler arbetade timmar leder till högre inkomst och pension för medarbetaren och bidrar till att minska behovet av att rekrytera fler.

Målet är att heltidsarbete ska vara norm för alla. Viktiga steg för att ställa om till en heltidsorganisation är att alla nyanställningar är på heltid, att deltidsanställda erbjuds heltidsanställning och att beslut om önskad sysselsättningsgrad i kommuner successivt fasas ut.

Heltidsresan – så kan heltidsarbete bli norm

För att heltidsarbete ska bli norm krävs att både arbetssätt och organisationer moderniseras. Det går inte att införa heltid i en deltidsorganisation. Välfärden ska inte vara en deltidssektor.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats. SKR och Kommunal har tagit fram en mängd verktyg för att underlätta införande av heltidsorganisationer.

Stöd, verktyg och statistik finns från projektet Heltidsresan. Här finns också information om hur heltidsorganisation kan bli verklighet med lärande exempel.

Heltidsresan

Fakta: Fler arbetade timmar är en stor del av lösningen på kompetensutmaningen

Kompetensbristen är en de största arbetsmiljöutmaningarna i välfärdssektorn. En stabil grundbemanning där medarbetarna är tillsvidareanställda, arbetar heltid och går på ordinarie schema leder till en bättre arbetsmiljö för arbetstagana och en bättre kvalitet i verksamheten.

SKR:s personalprognos visar bland annat att behovet av att anställa fler minskar med en fjärdedel – nästan 100 000 anställda – om deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan (cirka 31-32 timmar per vecka) och om pensionsåldern höjs till 66 år.

Heltid

Förläng arbetslivet

Att medarbetare i kommuner och regioner har bra förutsättningar att arbeta kvar längre upp i åren är en viktig pusselbit för att klara kompetensutmaningen. Många medarbetare både kan och vill jobba längre, men arbetsgivarna behöver ge rätt förutsättningar.

Ta tillvara senior kompetens

Mycket av det som arbetsgivare kan göra för att få fler att vilja och kunna arbeta längre hänger samman med attityder och arbetsmiljö. Attityd handlar till stor del om att inte förutsätta att medarbetare är på väg att lämna arbetslivet för att de närmar sig en viss ålder. Många medarbetare är positivt inställda till att arbeta längre, om deras arbetsgivare ger rätt dem rätt förutsättningar. Därför är det viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet på ett bra sätt.

Göteborg stad har tagit hjälp av forskning för att få veta mer om hur arbetsgivare kan ta till vara seniora medarbetare och hur deras behov i arbetslivet ser ut.

Behåll seniorerna på jobbet – så gör de i Göteborg, Suntarbetsliv

För att medarbetare ska kunna förlänga arbetslivet krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett om det gäller yngre eller äldre medarbetare. Det som är centralt är att inte tappa fokus på medarbetare och deras behov för att de närmar sig pensionsålder. SwAge-modellen (Sustainable working life for all ages) är ett arbetsmiljöverktyg som kan användas i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

SwAge-modellen gynnar alla åldrar, Suntarbetsliv

Nya pensionregler underlättar

2023 infördes nya regler för tjänstepension som betyder att merparten av de anställda i kommuner och regioner omfattas av avtalet AKAP-KR. AKAP-KR gör det mer fördelaktigt att arbeta längre i jämförelse med det tidigare förmånsbestämda avtalet.

Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KR

Adda erbjuder en helhetslösning för pensionsadministration och övriga pensionstjänster i form av ett ramavtal.

Ramavtal pension, Adda

Fakta: Fler jobbar längre

Allt fler medarbetare i kommuner och regioner väljer att förlänga arbetslivet. Antalet anställda som är 65 år eller äldre har ökat kraftigt sedan 2013: med närmare 80 % i kommunerna och mer än fördubblat i regionerna. Kommuner och regioner rekryterar också i större utsträckning personer över 55 år.

Om arbetslivet förlängs och pensionsåldern skjuts upp från dagens cirka 64 år i kommuner och 64,3 år i regioner till 66 år, minskar antalet pensioneringar med nästan 75 000 anställda i kommuner och region (inkl. privata utförare) fram till 2031.

Förlängt arbetsliv

Informationsansvarig

  • Anna Aspeheim
    Utredare
  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.