Publicerad 20 april 2023

Yrkeshögskola, rekrytering

Inom yrkeshögskolan finns utbildningar till både traditionella och nyare yrken i välfärden. SKR:s enkät om rekryteringsläget redovisar bland annat kommuners och regioners efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade och deras bedömningar på tre års sikt.

Kompetensbehoven inom välfärden fortsätter att öka, inte minst på grund av att det blir allt fler äldre i Sverige. Yrkeshögskolan är viktig för kompetensförsörjningen till kommuner och regioner och den enda utbildningsvägen till vissa yrken, som vårdadministratör och tandsköterska. Men yrkeshögskolan har också kommit att spela en allt viktigare roll för utbildningar till nya yrken i välfärden, som lärarassistent, samt specialistutbildningar för undersköterskor och utbildningar inom välfärdsteknologi.

Rekryteringsläget 2021 och på tre års sikt

SKR genomförde under våren 2021 en enkät om rekryteringsläget för yrkesgrupper med yrkeshögskoleutbildning i kommuner och regioner. Enkäten visar att efterfrågan på vissa yrkeshögskoleutbildade yrkesgrupper fortsatt är hög. De yrkesgrupper där det råder störst brist på sökande är bygglovshandläggare, undersköterska med specialistinriktning, tandsköterska och vårdadministratör. På lite längre sikt är det särskilt behoven av undersköterskor med specialistinriktning som bedöms öka i både kommuner och regioner.

Rekryteringsläget kommuner

Rekryteringsläget regioner

Nya utbildningar och yrkesgrupper

Kommuner och regioner tillfrågades även om behov av nya utbildningar på yrkeshögskolenivå inom olika verksamhetsområden. Respondenterna fick dessutom ge öppna svar om vilka nya yrkesgrupper de ser behov av. De verksamhetsområden där flest kommuner ser behov av nya utbildningar var äldreomsorg och funktionshinderområdet, skola, förskola och samhällsbyggnad. Det verksamhetsområde där flest regioner ser behov av nya utbildningar var vård och omsorg.

Behov av nya utbildningar

 

Tabell 5. Andel kommuner och regioner som ser behov av nya yrkeshögskoleutbildningar, per verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Andel kommuner

Äldreomsorg

51%

Funktionshinderområdet

43%

Skola

38%

Förskola

38%

Samhällsbyggnad och teknik

38%

Psykiatri

32%

Kök och städ

28%

Individ- och familjeomsorg

27%

Administration

18%

Annat verksamhetsområde

6%

Verksamhetsområde

Andel regioner

Vård och omsorg

54%

Tandvård

13%

Samhällsbyggnad och teknik

7%

Kultur, turism och friluftsliv

0%

Annat verksamhetsområde

7%

Fråga

Har er kommun/region behov av nya yrkeshögskoleutbildningar inom nedanstående verksamhetsområden?

Antal svarande kommuner: 211. Antal svarande regioner: 15.

De öppna svaren är mycket varierande i sin form och här nämns både utbildningar som redan finns i yrkeshögskolan eller som kräver annan utbildning än yrkeshögskoleutbildning. Värt att notera är att det kan vara svårt att namnge en utbildning ”som inte finns”. Generellt sett visar dock svaren att det finns behov av kompetens inom många olika områden inom välfärden på yrkeshögskolenivå och att kommuner och regioner efterfrågar kompetens på nivåer och med innehåll som inte fullt ut erbjuds inom utbildningssystemet.

Korta yrkeshögskoleutbildningar

Sedan 2020 finns det korta utbildningar inom yrkeshögskolan som kan vara max 100 YH-poäng (ett halvårs heltidsstudier). De korta utbildningarna syftar till att fördjupa, bredda eller förnya kompetens i arbetslivet på ett mer flexibelt sätt än tidigare.

I enkäten uppger ungefär en tredjedel av kommunerna och regionerna att de har behov av korta yrkeshögskoleutbildningar. En majoritet uppger dock att de inte kan bedöma behovet. Resultatet kan tolkas som att det kan behövas mer information för att öka kännedomen om denna relativt nya sorts yrkeshögskoleutbildningar.

Behov av korta YH-utbildningar

Tabell 6. Har er kommun/region behov av korta YH-utbildningar?


Ja

Kan inte

bedöma

Nej

Kommuner

36%

58%

6%

Regioner

33%

67%

0%

Antal svarande kommuner: 211
Antal svarande regioner: 15

Om enkäten

I maj 2021 skickade SKR en enkät till personalcheferna i samtliga kommuner och regioner i syfte att undersöka rekryteringsläget gällande yrkeshögskoleyrken. Svarsfrekvensen var 73 procent bland kommunerna (211 av 290) och 71 procent bland regionerna (15 av 21).

Frågorna som ställdes var:

  • Har er kommun/region sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något/några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun/region?
  • Hur bedömer er kommun/region att antalet anställda med yrkeshögskoleutbildning inom nedanstående yrken kommer att förändras på tre års sikt?

Kommunerna och regionerna fick också svara på inom vilka verksamhetsområden de ser behov av nya yrkeshögskoleutbildningar samt hur de bedömer behoven av olika specialistinriktningar för undersköterskor på tre års sikt. Kommunerna och regionerna fick även en fråga om vilka behov de ser av kortare kurser på yrkeshögskolan.

Personalchefen ombads att vid behov involvera fler medarbetare för att kunna besvara enkäten. Rekryteringsbehoven kan se annorlunda ut än vad som framgår av enkätresultaten då inte alla svarat, samt att den som svarat inte alltid har fullständig information. Stora arbetsgivare med många verksamheter och chefer som berörs kan ha svårt att svara för hela kommunen eller regionen. Allt detta gör att det kan vara svårt för kommuner och regioner att renodla bilden om rekryteringsläget för yrkeshögskoleyrken. Enkätresultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.