Publicerad 8 december 2023

Rekryteringsläget för yrkeshögskole­yrken i regioner 2023

SKR genomförde under våren 2023 en enkätundersökning om rekryteringsläget i regionerna för ett antal yrkesgrupper med yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning).

Enkätundersökningen syftar till att ge en nationell bild av rekryteringsläget i regionerna det senaste året, bedömningar på tre års sikt, behovet av specialistinriktningar för undersköterskor samt behovet av korta yrkeshögskoleutbildningar.

Regionernas efterfrågan det senaste året

Alla regioner har sökt personal inom yrket vårdadministratör eller medicinsk sekreterare det senaste året. En majoritet av regionerna har även sökt personal inom yrkena tandsköterska, steriltekniker, ambulanssjukvårdare, skötare samt undersköterska med specialistinriktning.

Tabell över efterfrågan

Tabellen visar antal och andel regioner som sökt personal inom respektive yrke de senaste 12 månaderna, sorterat från störst till minst antal och andel regioner som sökt.

Tabellen visar antal och andel regioner som sökt personal inom respektive yrke de senaste 12 månaderna, sorterat från störst till minst antal och andel regioner som sökt.

Yrke

Antal regioner som sökt personal

Andel regioner (%)

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

16

100%

Tandsköterska

14

88%

Steriltekniker

13

81%

Undersköterska med specialistinriktning

12

75%

Ambulanssjukvårdare

12

75%

Skötare

12

75%

Drifttekniker

6

38%

Behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog

4

25%

Medicinsk fotterapeut

4

25%

Totalt antal svarande regioner: 16.

Tillgång på sökande

En majoritet av regionerna uppger att det råder brist på sökande inom de flesta yrken. Störst andel regioner uppger att det råder brist inom yrkena vårdadministratör, medicinsk sekreterare, ambulanssjukvårdare, steriltekniker, drifttekniker och skötare. Hälften av regionerna uppger att det råder brist på undersköterska med specialistinriktning och tandsköterska. Det är få regioner som uppger att det råder god tillgång på sökande inom något yrke.

Diagram över tillgång på sökande

Diagrammet visar hur regionerna uppskattar tillgången på sökande inom respektive yrke, sorterat från störst till minst andel regioner som uppger att det råder brist på sökande. Endast de regioner som sökt personal inom respektive yrke det senaste året har uppskattat tillgången på sökande. Procenttalen är avrundade för att summera till 100 procent.

Antal svarande regioner: se parentes efter respektive yrke.

Regionernas bedömning på tre års sikt

Hälften eller fler av regionerna bedömer att antalet anställda kommer öka inom yrkena undersköterska med specialistinriktning och steriltekniker. Det är få regioner som bedömer att antalet anställda kommer minska inom något yrke.

Diagram över regionernas bedömning på tre års sikt

Diagrammet visar andelen regioner som bedömer att antalet anställda inom olika yrken kommer att öka, minska eller vara oförändrad på tre års sikt. Yrkena är sorterade från störst till minst andel regioner som tror att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. Procenttalen är avrundade för att summera till 100 procent.

Totalt antal svarande regioner: 16.

Specialistinriktningar för undersköterskor

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och den näst största yrkesgruppen i regioner, efter sjuksköterska. Inom yrkeshögskolan finns utbildningar för undersköterskor inom olika specialistinriktningar. Omkring hälften av regionerna bedömer att antalet anställda undersköterskor kommer öka inom specialistinriktningarna barn och ungdomar, intensivvård, operation, anestesi och psykiatri.

Diagram över specialistinriktningar för undersköterskor

Diagrammet visar andelen regioner som bedömer att antalet anställda undersköterskor med respektive specialistinriktning kommer att öka på tre års sikt.

Totalt antal svarande regioner: 16.

Behov av korta YH-utbildningar

Sedan 2020 finns det korta utbildningar inom yrkeshögskolan som kan vara max 100 YH-poäng (ett halvårs heltidsstudier). Syftet med korta YH-utbildningar är att fördjupa, bredda eller förnya kompetens i arbetslivet på ett mer flexibelt sätt än tidigare. En majoritet av regionerna uppger att de har behov av korta yrkeshögskoleutbildningar.

Diagram över behov av korta YH-utbildningar

Diagrammet visar regionernas bedömning av deras behov av korta YH-utbildningar.

Totalt antal svarande regioner: 16.

Om enkätundersökningen

I april 2023 skickade SKR ut en enkätundersökning om rekryteringsläget för YH-yrken till personalcheferna i samtliga kommuner och regioner. Undersökningsperioden pågick mellan den 4 april och 15 maj. Syftet med enkätundersökningen är att ge en nationell bild av rekryteringsläget i kommuner och regioner det senaste året samt arbetsgivarnas bedömningar på tre års sikt.

Svarsfrekvens

  • 212 av 290 kommuner (73 procent)
  • 16 av 21 regioner (76 procent)

Frågor i enkätundersökningen

  • Har er kommun/region sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något/några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun/region?
  • Hur bedömer er kommun/region att antalet anställda med yrkeshögskoleutbildning inom nedanstående yrken kommer att förändras på tre års sikt?
  • Inom vilka av följande inriktningar för undersköterskor bedömer er kommun/region att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt?
  • Sedan 2020 finns det korta utbildningar inom yrkeshögskolan som kan vara max 100 YH-poäng (ett halvårs heltidsstudier). Har er kommun/region behov av korta YH-utbildningar?

Enkätresultatet bör tolkas med viss försiktighet

I enkätundersökningen bad vi personalchefen, vid behov, involvera fler medarbetare för att kunna besvara enkäten. Rekryteringsbehoven kan se annorlunda ut än vad som framgår av enkätresultaten då inte alla svarat, samt att den som svarat inte alltid har fullständig information. Stora arbetsgivare med många verksamheter och chefer som berörs, kan ha svårt att svara för hela kommunen eller regionen. Allt detta gör att det kan vara svårt för kommuner och regioner att renodla bilden om rekryteringsläget för YH-yrken. Enkätresultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.