Publicerad 20 mars 2024

Utnyttja teknikens möjligheter

Teknik, digitalisering, automatisering och artificiell intelligens kan erbjuda innovativa lösningar som bidrar till att säkra välfärdens kompetensförsörjning. Genom att lära mer om ny teknik och hur den införas, kan arbetsgivare få stöd att förbättra både kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Den här strategin innefattar:

  • Utveckla verksamheter med nya arbetssätt och tekniker
  • Ta hjälp av andra

Utveckla verksamheter med nya arbetssätt och tekniker

Digitalisering erbjuder möjligheter att effektivisera verksamheter, automatisera processer och införa nya tjänster på bred front. Det kan i sin tur ge utrymme för mer värdeskapande arbete. Men att införa nya tekniska verktyg i en verksamhet som till övervägande del använt sig av mänskliga arbetsinsatser är inte alltid lätt. Vilken teknik ska man använda sig av, hur ska det göras och kommer det att kräva kompetenshöjande insatser? Det är några av alla frågor som uppkommer.

Så kan du tänka vid införandet av ny teknik

I ett inledningsskede är det viktigt att skapa sig en bild av vad som kan göras och hur det kan implementeras samt vilka effekter som önskas. Att se vad andra som bedriver samma eller liknande verksamheter har gjort, är ett första steg. Därefter att se och analysera vad skulle den tekniken och förändringen av verksamheten innebära för den egna verksamheten. För att utveckla verksamheter är arbetet med de övriga strategierna en viktig faktor. Utan detta arbete är risken stor att införande av ny teknik i verksamheter inte når önskade resultat. Utifrån det kan ett parallellt arbete med flera strategier vara nödvändigt i en förändringsprocess.

Praktiskt stöd inom digitalisering, olika verksamhetsområden

Hur påverkar digitaliseringen arbetsmiljön och hur kan medarbetare involveras i införandet av ny teknik? Det har ett forskningsprojekt om digitalisering av kommuner undersökt – läs mer här:

5 tips för införande av ny teknik, Suntarbetsliv

Inför ny teknik genom styrning och ledning

Att införa ny teknik i verksamheter skiljer sig inte så mycket från andra förändringar som bidrar till att utveckla arbetssätt och innehåll. Det krävs ett ledarskap som har kunskap om verksamhet, kännedom om medarbetarnas kompetens och modet att utmana rådande arbetsmetoder.

För att nå goda resultat i införandet av ny teknik behöver arbetsgivare se över de organisatoriska förmågorna. Läs om hur styrning och ledning skapar förutsättningar att nyttja digitaliseringen på bästa sätt:

Leda och styra, digitalisering

Ta hjälp av andra

Att ta hjälp av andra och utbyta erfarenheter är viktigt när man arbetar med digitalisering och införandet av ny teknik. Utnyttja de nätverk som finns med andra kommuner, regioner och teknikutvecklare.

Dela Digitalt är en portal för samverkan, erfarenhetsutbyte, samfinansiering och gemensam verksamhetsutveckling inom offentlig sektor:

Dela Digitalt

Inera bistår bland annat med kompetensutveckling, omvärldsbevakning och stöd i upphandling:

Inera

På uppdrag av SKR driver Adda Kompetensforum, som är ett nationellt forum för lärande kring digitalisering:

Kompetensforum, Adda

På Digg finns information och exempel kring hur kommuner kan använda AI i socialtjänsten:

AI för socialtjänsten, Digg

Det kommunala handslaget

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Strategin syftar till att utnyttja potentialen i ett stärkt kommungemensamt digitaliseringsarbete. Målet är att Sverige ska ha världens bästa digitala välfärd – smart och jämlik i hela landet.

Genom ambitionshöjningar, en innovationskultur där goda exempel sprids till fler och uppbyggnad av gemensam kapacitet, ska en snabbare digital omställning i hela landet möjliggöras. Det handlar om att skapa konkreta resultat som förbättrar välfärden för alla – invånare, anställda och näringsliv.

Handslag för digitalisering

Informationsansvarig

  • Tor Hatlevoll
    Arbetsmarknadsekonom
  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.