Publicerad 8 februari 2024

Njursvikt

Motivering till ämnesområdet

Sänkt njurfunktion är viktigt att upptäcka för att om möjligt förhindra försämring, minska risk för kardiovaskulär sjukdom och för att anpassa läkemedelsbehandling. Njurfunktionen sjunker med åren och njursvikt kan föreligga endast på grund av ålder. Därför inkluderar de flesta indikatorerna bara personer under 80 år. Vid kardiovaskulär sjukdom och/eller diabetes är nedsatt njurfunktion vanligt förekommande. Vid lätt nedsatt njurfunktion krävs andra tecken på njursjukdom för diagnos njursvikt, såsom albuminuri.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

I Primärvårdskvalitet finns fem indikatorer som handlar om njursvikt. Att en patient fått diagnosen njursvikt är ett tecken på att den nedsatta njurfunktionen har uppmärksammats. Nj01<80 år mäter patienter under 80 år med måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 60) som har diagnos njursvikt och Nj01Alla mäter andel med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) som har diagnosen.

Nedsatt njurfunktion i kombination med albuminuri är en stark riskfaktor för hjärtkärlsjukdom varför kontroll av albuminuri är av stor vikt (Nj02) och vid makroalbuminuri är behandling med ACEh/ARB rekommenderat (Nj04). Blodtrycksreglering är också viktigt (Nj03) och vid nedsatt njurfunktion.

Referenser

  1. Skattning av njurfunktion, En systematisk litteraturöversikt, SBU 2013

Att tänka på vid tolkning och felkällor

 Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Hur väl data om laboratorieprover kan tas ut varierar mellan regionerna. Eftersläpning i data kan förkomma.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna för njursvikt

Tabell över indikatorer för njusvikt

Kortnamn

Indikator

Nj01<80 år

Andel patienter under 80 år med måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 60) och som har diagnos njursvikt

Nj01Alla

Andel patienter som har kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30) och som har diagnos njursvikt

Nj02

Andel patienter under 80 år med måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 60) som har kontrollerat albuminuri

Nj03

Andel patienter under 80 år med måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 60) som har blodtryck ≤ 130/80

Nj04

Andel patienter under 80 år med måttligt eller kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 60) samt makroalbuminuri som har ACEh/ARB

Relaterade indikatorer

Flera andra indikatorer inkluderar mått kring njurfunktion, framför allt inom områdena för diabetes och äldre.

Diabetes

Diabetes

  • Di06Ma: Andel patienter med diabetes typ 2 som har makroalbuminuri
  • Di06Mi: Andel patienter med diabetes typ 2 som har mikroalbuminuri
  • Di06Norm: Andel patienter med diabetes typ 2 som inte har albuminuri
  • Di06M;0: Andel patienter med diabetes typ 2 som saknar uppgift om albuminuri
  • Di07;0: Andel patienter som behandlas med metformin och som saknar aktuellt värde på njurfunktion
  • Di07K: Andel patienter som behandlas med metformin och som har kraftigt sänkt njurfunktion (GFR < 30)

Läkemedel

Läkemedel

  • Lm10: Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Äldre

Äldre

  • Äld02: Andel patienter ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Möjlig framtida utveckling

Indikatorerna om njursvikt är relativt nya och kommer att provas under en tid framöver innan eventuellt flera tillkommer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.