Publicerad 5 februari 2024

Astma

Astma är ett folksjukdomsområde som för det mesta diagnosticeras och behandlas inom primärvård, och har hög relevans för allmänmedicinen.

Motivering till ämnesområdet

Målet för all behandling av astma och KOL är att patienterna ska uppnå så fullgod kontroll som möjligt över sin sjukdom. Astma och KOL som inte diagnostiseras och behandlas korrekt kan resultera i försämringsperioder och även sjukhusinläggning.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (As02) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas.

Återbesöksindikatorerna (As01) motiveras i nationella riktlinjer: Vid kontrollerad astma med underhållsbehandling ger årliga återbesök patienten möjlighet till en optimal behandling för sin sjukdom, vilket leder till en fortsatt god astmakontroll.

Vid okontrollerad astma och/eller kontrollerad astma med underhållsbehandling hos barn och ungdomar, ger återbesök ökad möjlighet för patienten att få optimal behandling och uppnå en god astmakontroll. I Primärvårdskvalitet används förskrivning av inhalationssteroider för att identifiera patienter med underhållsbehandling.

I Primärvårdskvalitet är återbesöken uppdelade på olika yrkesgrupper för att man ska kunna följa teamarbete.

För att diagnostisera astma på ett korrekt sätt krävs spirometri. Indikatorn om andelen personer men ny astmadiagnos som gjort spirometri (As03) är ny för 2024.

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Socialstyrelsen 2018.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Patienterna finns både inom primärvården och på särskilda specialistmottagningar, inom såväl sluten som öppen vård. Speciellt barn med astma sköts ofta av barnläkare.

Låga förekomstsiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna för astma

Tabell över indikatorerna för astma

Kortnamn

Indikator

As01A

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, alla professioner

As01L

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, läkare

As01S

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, sjuksköterska

As01Ö

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök, övriga professioner

As02

Förekomst av diagnos astma

As03

Andel patienter med ny diagnos med astma som genomfört spirometri

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

I indikatorerna om kontinuitet och samsjuklighet där fler kroniska sjukdomar ingår, finns också astma med. För levnadsvanor finns indikatorn Le03As, Andel dagligrökare med astma som fått rådgivning.

Kontinuitet

Levnadsvanor

Samsjuklighet

Möjlig framtida utveckling

När patienters symtomskattning (ACT) kan fångas automatiskt i journal bör den användas som utgångspunkt för kvalitetsindikatorer för astma.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.