Publicerad 14 juni 2023

Läkemedel

Indikatorerna om läkemedel belyser olika områden som via forskning och utvärderingar visats används på fel indikation, har stor risk för biverkningar eller på annat sätt risk för att påverka patienten negativt.

Motivering till ämnesområdet

Läkemedelsindikatorerna syftar till evidensbaserad användning av läkemedel.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Protonpumpshämmare (Lm01)

Protonpumpshämmare används i ökande mängd och studier har visat att en stor andel används vid diagnoser som inte har indikation för läkemedlet, samtidigt som det finns misstankar om biverkningar och svårigheter att seponera på grund av reboundfenomen. Indikatorn syftar till att enkelt granska om indikationen stämmer med aktuell evidens dvs gastroesofeagal reflux, sår i magsäck, eller i tolvfingertarm, gastrit, duodenit eller Zollinger-Ellisons syndrom.

NSAID vid kranskärlssjukdom (Lm02)

För patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom ökar risken påtagligt för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom vid samtidig behandling med NSAID, varför behandling med NSAID kräver noggrann prövning av indikationen. Indikatorn syftar till att uppmärksamma denna risk. För att identifiera patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom hämtas patienter med diagnos kranskärlssjukdom (angina pectoris, hjärtinfarkt och ischemisk hjärtsjukdom) och diabetes typ1 och 2.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknade sömnmedel (Lm03, Lm04, Lm04, Lm06, Lm07, Lm08)

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknade sömnmedel är narkotikaklassade läkemedel som inom primärvården främst förskrivs på indikation ångestsyndrom och insomni. Dokumenterad effekt finns för kortvarig behandling, mindre än 30 dagar. Användning kan leda till allvarliga biverkningar, risk för toleransutveckling och beroende. Långvarig och regelbunden behandling bör om möjligt undvikas med dessa läkemedel.

Vid revidering av de nationella riktlinjerna för behandling av ångestsyndrom och depression så fick bensodiazepiner rekommendationen icke-göra vid generaliserat ångestsyndrom. Vid ångesttillstånd anses bensodiazepiner leda till mer skada än nytta, samt att det finns annan effektiv behandling att tillgå. Bensodiazepiner är motiverade vid behandling av kramptillstånd (t.ex epilepsi, alkoholkramper), därför har dessa diagnoser exkluderats i indikatorerna.

Lm03, Lm04 och Lm05 beskriver användningen av bensodiazepinliknande sömnläkemedel (ATC N05CF) och innefattar substanserna zopiklon och zolpidem.

Lm06, Lm07 och Lm08 beskriver användningen av bensodiazepinderivat (ATC N05BA) och innefattar substanserna diazepam, oxazepam, lorazepam och alprazolam.

Noak (Lm09)

NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) hanteras i ökande mängd i primärvården och övrig vård. Läkemedlen har potentiellt allvarliga biverkningar i form av blödning och den antikoagulativa effekten av läkemedlen går inte att följa. Metabolisering och utsöndring sker i varierande grad via njurarna och njurfunktionen rekommenderas därför följas löpande. Det rekommenderas även att blodvärde (Hb) följs löpande för att upptäcka eventuell anemi.

Opioider (Lm11, Lm12)

Smärtstillning med opioider kan behövas under en avgränsad period vid frakturer eller efter operation och är viktiga läkemedel i den palliativa vården. Däremot får de flesta med långvarig smärtproblematik endast marginell smärtlindring med opioider och riskerar dessutom toleransutveckling och läkemedelsberoende som ytterligare kan komplicera tillståndet. Hos unga vuxna med långvarig smärta bör behandling med opioider ske särskilt restriktivt.

För patienter med långvarig smärta är ett multimodalt omhändertagande och ett biopsykosocialt synsätt det viktigaste. Målet är att med hjälp av strukturerade psykologiska och fysioterapeutiska metoder stärka patientens friska sidor, uppmuntra fysisk och ändamålsenlig aktivitet, stödja normala sysslor och tona ner den livsstörning som den långvariga smärtan medför.

Lm11alla mäter andel av listade som förskrivits opioid senaste 12 månaderna. I indikatorn LM11ejCa har patienter med cancerdiagnos exkluderats.

Lm12alla mäter andel opioidbehandlade patienter med stor förskrivning av opioider. I Lm12 har patienter med cancerdiagnos exkluderats.

Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende (Lm13)

Återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende är en effektiv men underutnyttjad behandling som har hög prioritet (prioritet 1) enligt Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk och beroende. För personer med ett uttalat beroende är möjligheterna att på ett stabilt sätt uppnå ett måttligt drickande små, varför de bör erbjudas läkemedelsbehandlingen tillsammans med psykologisk eller psykosocial behandling alternativt strukturerad medicinsk uppföljning.

Riskfylld behandling (Lm14)

Indikatorerna för riskfylld behandling beskriver potentiellt farliga och undvikbara interaktioner; kalium tillsammans med kaliumsparande diuretika (Lm14A), orala antikoagulatia tillsammans med ASA (Lm14B) och oselektiva kalciumantagonister tillsammans med betablockerare Lm14C).

Diklofenak (Lm15)

Indikatorn beskriver andel patienter som förskrivits Diklofenak av alla förskrivna NSAID. Diklofenak har associerats med större risk för allvarliga hjärtkärlhändelser än andra COX-hämmare i flera studier. Ur miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga COX-hämmare eller paracetamol.

Referenser

Lm01

  1. SBU. Dyspepsi och reflux . En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007.
  2. J Gastroenterol Hepatol. 2017 Jul;32(7):1295-1302. Proton Pump Inhibitors: Risk of long-term use.

Lm02

  1. BMJ 2017; 357 Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data.

Lm03-Lm08

  1. ”Behandling av sömnbesvär hos vuxna” SBU 2010.
  2. Regelbunden behandling med vissa sömn-och lugnande medel, Socialstyrelsens indikator. Öppna jämförelser, Läkemedelsbehandling. Webbpublicering 2015
  3. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 6:2016.
  4. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen 2017.

Lm09

  1. Hein Heidbuchel Peter Verhamme Marco Alings et al Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. EP Europace, Volume 17, Issue 10, 1 October 2015, Pages 1467–1507, https://doi.org/10.1093/europace/euv309

Lm11

  1. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket ­2017;28(3):23–53

Lm13

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019-1-16.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Man måste också tänka på att resultaten varierar beroende på skillnader mellan olika regioner beroende på om man kan fånga hela sjukvårdens diagnoser, hela primärvårdens eller bara den egna vårdcentralens.

Eftersläpning i registrering av data kan förkomma. Läkemedel som distribueras via APO Dos (Pascal) kommer inte med i datauttagen för flera landsting.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Lars Mathissen, allmänläkare, Arvika arbetade fram den ursprungliga versionen 2018.

Indikatorerna för läkemedel

Tabell över indikatorerna för läkemedel

Kortnamn

Indikatorer

Lm01

Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad indikation

Lm02

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Lm03

Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm04

Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel med långvarigt bruk

Lm05

Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤30 tabletter

Lm06

Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner

Lm07

Andel bensodiazepinbehandlade patienter med långvarigt bruk

Lm08

Andel bensodiazepinbehandlade patienter som fått nyförskrivning ≤25 tabletter

Lm09

Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med oral antikoagulantiabehandling

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Lm11alla

Andel patienter som behandlas med opioider

Lm11ejCa

Andel patienter som behandlas med opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser

Lm12alla

Andel opioidbehandlade patienter med stor förskrivning av opioider

Lm12ejCa

Andel opiodbehandlade patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser

Lm13

Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med återfallsförebyggande läkemedel under de senaste 12 månaderna

Lm14A

Andel patienter med riskfylld behandling - kalium tillsammans med kaliumsparande diuretika

Lm14B

Andel listade patienter med riskfylld behandling - orala antikoagulantia tillsammans med ASA

Lm14C

Andel patienter med riskfylld behandling - oselektiva kalciumantagonister (diltiazem eller verapamil) tillsammans med betablockerare

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

Lm01: Inga

Lm02: För kranskärlssjukdom finns indikatorerna Kr01 Prevalens, Kr03 behandling med statiner, Kr04 behandling med trombocythämmare och/eller antikoagulantia, Kr05 återbesök, Kr06 behandling med RAAS-hämmare, Kr07 blodtryck. Patienter med kranskärlssjukdom ingår också i indikatorer om prioritering och samsjuklighet samt indikatorer för levnadsvanor.

Lm03-Lm08: Indikatorerna för äldre och läkemedel ingår användning av bensodiazepiner, sömnmedel (Äld01, Äld03, Äld04).

För depression och ångestsyndrom finns indikatorerna Dep01-Dep08, Ån01-Ån07 som rör prevalens, uppföljning, somatisk undersökning, behandling med antidepressiva läkemedel, psykologisk behandling med KBT, IPT och PDT samt förskrivning av bensodiazepiner vid ångestsyndrom.

Lm09: NOAK ingår i indikatorn om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer (Fö02).

Prioritering

Samsjuklighet

Ångestsyndrom

Äldre

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.