Publicerad 14 februari 2024

Indikatorområden

Indikatorerna i Primärvårdskvalitet utgår ifrån vetenskaplig evidens och är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna. Indikatorerna är primärt utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete.

Sammanfattning av indikatorer

Under varje sammanfattande tabell finns länk till mer detaljerad beskrivning av indikatorerna.

Artros

Indikatorer artros
KortnamnIndikator
Ar01Andel patienter med artros där mätning av vikt/BMI gjorts
Ar02+11Förekomst av diagnos artros
Ar03+04+12+13Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola eller fått handledd träning

Läs vidare om indikatorer för artros

Astma

Indikatorer astma
KortnamnIndikator
As01AAndel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök
As02Förekomst av diagnos astma

Läs vidare om indikatorer för astma

Bensår

Indikatorer bensår
KortnamnIndikator
Be01Förekomst av diagnos bensår
Be02Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos
Be03Andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling
Be04Andel patienter med diagnos bensår som har en bedömning av perifer cirkulation registrerat

Läs mer om indikatorer för bensår

Demens

Indikatorer demens
KortnamnIndikator
Dem01+11Förekomst av diagnos demens
Dem02Andel patienter med demens som behandlas med antipsykotika
Dem03Andel patienter med demens som varit på återbesök
Dem04Andel patienter med Alzheimer demens som behandlas med (eller provat) demensläkemedel
Dem05Andel patienter med samsjuklighet vid demens
Dem06+07+12+13Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut eller fått kognitiva hjälpmedel
Dem14Andel patienter med demens och vikt/BMI eller undernäring

Läs vidare om indikatorer för demens

Diabetes

Indikatorer diabetes
KortnamnIndikator
Di01Förekomst av diagnos diabetes
Di02HbA1c vid diabetes
Di03Blodtrycksvärde vid diabetes
Di04Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner
Di05Andel patienter med diabetes som varit på återbesök
Di06Albuminuri vid diabetes
Di07Andel patienter med Metformin och ej uppmätt eller kraftigt sänkt njurfuntion
Di08Andel patienter med diagnos diabetes som har fått fotundersökning

Läs vidare om indikatorer för diabetes

Förmaksflimmer

Indikatorer förmaksflimmer
KortnamnIndikator
Fö01Förekomst av diagnos förmaksflimmer
Fö02Andel patienter med förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling
Fö03Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök

Läs vidare om indikatorer för förmaksflimmer

Hjärtsvikt

Indikatorer hjärtsvikt
KortnamnIndikator
Hj01+11Förekomst av diagnos hjärtsvikt
Hj02Andel patienter med HFrEF som behandlas med minst 3 av 4 rekommenderade läkemedelsklasser
Hj04Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök
Hj06+07+08+12+13+14Andel patienter med hjärtsvikt som fått funktionstest, handledd fysisk träning eller patientutbildning

Läs vidare om indikatorer för hjärtsvikt

Hypertoni

Indikatorer hypertoni
KortnamnIndikator
HT01Förekomst av diagnos hypertoni
HT02Blodtrycksvärde vid hypertoni

Läs vidare om indikatorer för hypertoni

Infektion

Infektion, Hud- och mjukdelar

Indikatorer infektion, hud- och mjukdelar
KortnamnIndikator
Inf37+40+45+49+53+57Förekomst /1000 listade (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)
Inf38+41+46+50+54+58Förekomst /1000 som kontaktat vårdenheten (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)
Inf42+51+55Andel antibiotikabehandling (impetiko, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)
Inf39+43+47+59Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (borrelia, impetigo, erysipelas, ospecifik hudinfektion)
Inf44+48+52+56+60Andel med fysiskt besök i samband med antibiotikaförskrivning (impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)

Infektion, Urinvägar

Indikatorer infektion, urinvägar
KortnamnIndikator
Inf25Förekomst akut cystit /1000 listade, kvinnor/män
Inf26Förekomst akut cystit /1000 individer som kontaktat vårdenheten, kvinnor/män
Inf27+28+29+30+31Andel antibiotikabehandling vid akut cystit, kvinnor/män (all antibiotika, förstahandsantibiotika, kinoloner)
Inf34Andel akut cystit (män) med fysiskt läkarbesök för diagnos

Infektion, Covid-19

Indikator infektion, Covid-19
KortnamnIndikator
Inf63Förekomst av Covid-19
Inf64Förekomst av Postinfektiöst tillstånd efter Covid-19

Infektion, Luftvägar

Indikatorer infektion, luftvägar
KortnamnIndikator
Inf01+05+08+12+18+22Förekomst /1000 listade (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)
Inf02+06+09+13+19+23Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)
Inf03+07+10+14+20+24Andel antibiotikabehandling (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)
Inf4+11+15+21Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika
Inf16Andel positiva Strep A-test av alla Strep A-test
Inf17Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med Strep A-test (pos/neg/ej taget)
Inf32+33Andel med fysiskt läkarbesök för diagnos (AOM, pneumoni)
Inf35+36Andel övre/nedre luftvägsinfektionsdiagnoser där CRP tagits
Inf61+62Andel med fysiskt läkarbesök i samband med antibiotikaförskrivning (rinosinuit, faryngotonsillit)

Läs vidare om indikatorer för infektion

KOL

Indikatorer KOL
KortnamnIndikator
KOL01+11Förekomst av diagnos KOL
KOL02+03+04Andel patienter med KOL som fått uppföljning
KOL05Andel patienter med KOL med uppmätt vikt/BMI eller undernäring
KOL06+07+08+09+12+13+14+15Andel patienter med KOL som genomgått 6-minuters gångtest, fått energibesparande tekniker, handledd fysisk träning eller patientutbildning
KOL16Andel patienter med KOL som genomfört spirometri
KOL17Andel patienter med KOL och dokumentation om tobaksbruk

Läs vidare om indikatorer för KOL

Kontinuitet

Indikatorer kontinuitet
KortnamnIndikator
Ko01+07+09+10Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom
Ko03Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet
Ko04Kontinuitetsindex för personer med SIP
Ko05Kontinuitetsindex för alla patienter
Ko06Kontinuitetsindex vid bensår
Ko08Andel infektionsepisoder handlagda på egen vårdcentral
Ko11Kontinuitetsindex för mångbesökare
Ko12Andel patienter listade på fast läkare
Ko13Andel patienter som haft >65% av läkarkontakterna hos sin fasta läkare

Läs vidare om indikatorer för kontinuitet

Kranskärlssjukdom

Indikatorer kranskärlssjukdom
KortnamnIndikator
Kr01Förekomst av diagnos kranskärlssjukdom
Kr03+04+06Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med med statiner, trombocythämmare/antikoagulatia eller RAAS-blockad
Kr05Andel patienter med kranskärlssjukdom som har varit på återbesök
Kr07Blodtrycksvärde vid kranskärlssjukdom

Läs vidare om indikatorer för kranskärlssjukdom

Levnadsvanor

Indikatorer levnadsvanor
KortnamnIndikator
Le01+02Andel med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats
Le03Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom
Le07+13Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet
Le09Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol
Le11+15Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor

Läs vidare om indikatorer för levnadsvanor

Läkemedel

Indikatorer, läkemedel
KortnamnIndikator
Lm01Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad indikation
Lm02Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID
Lm03+04+05Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm06+07+08Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner
Lm09Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling
Lm10Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning
Lm11+12Andel patienter som behandlas med opioider
Lm13Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med återfallsförebyggande läkemedel
Lm14Andel patienter med riskfylld behandling
Lm15Andel patienter som förskrivits Diklofenak av alla som förskrivits NSAID

Läs vidare om indikatorer för läkemedel

Njursvikt

Indikatorer njursvikt
KortnamnIndiaktor
Nj01Andel patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och diagnos njursvikt
Nj02Andel patienter med nedsatt njurfunktion som har kontrollerat albuminuri

Läs vidare om indikatorer för njursvikt

Osteoporos

Indikatorer osteoporos
KortnamnIndikator
Os01Förekomst av diagnos osteoporos
Os02+10Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre
Os03Andel som har läkemedelsbehandling mot benskörhet av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur
Os04+11Andel som har fått balansträning av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur

Läs vidare om indikatorer för osteoporos

Prioritering

Indikatorer prioritering
KortnamnIndikator
Pr01Andel patienter som har fått uppföljning vid kronisk sjukdom
Pr02Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom
Pr03Andel patienter som fått behandling mot depression vid samsjuklighet
Pr04+05+09+11+12+13Andel patienter med teambaserad rehabiliteringsplan
Pr06+14Andel mångbesökare
Pr07+15Andel mångbesökare med rehabiliteringplan eller SIP
Pr08Andel patienter som har fått rehabiliteringsplan upprättad av de som fått rehabkoordinering

Läs vidare om indikatorer för prioritering

Psykisk ohälsa

Depression

Indikatorer depression

Kortnamn

Indikator

Dep01+11

Förekomst av diagnos depression

Dep02

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Dep03

Andel patienter med ny diagnos depression som behandlas med antidepressiva läkemedel

Dep04+05

Andel patienter med depression som fått uppföljning

Dep06+07+08+09

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression

Dep10+12

Andel patienter med ny diagnos depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomsträning

Läs vidare om indikatorer för depression

Stressrelaterad ohälsa

Indikatorer psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa

Kortnamn

Indikator

St01+11

Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa

St02+12

Förekomst av diagnos utmattningssyndrom

Läs vidare om indikatorer för stress

Ångest

Indikatorer psykisk ohälsa, ångest

Kortnamn

Indikator

Ån01

Förekomst av diagnos ångest

Ån02

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ån03

Andel patienter med ny diagnos ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel

Ån04+05

Andel patienter med ångest som har fått uppföljning

Ån06+08+09

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad ångest

Ån07

Andel patienter med ångest som behandlas med bensodiazepiner

Läs vidare om indikatorer för ångest

Övrigt

Indikatorer psykisk ohälsa, övrigt

Kortnamn

Indikator

Dep/Ån01

Andel patienter med SSRI som har registrerad evidensbaserad indikation

Samsjuklighet

Indikatorer samsjuklighet
KortnamnIndikator
Ss01Andel patienter med samsjuklighet
Ss02Andel patienter med samsjuklighet och 0 till >6 läkarbesök

Läs vidare om indikatorer för samsjuklighet

Samverkan

Indikatorer samverkan
KortnamnIndikator
Sa02Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök, i primärvård eller på sjukhus
Sa03Andel patienter varit på återbesök efter KOL-exacerbation, i primärvård eller på sjukhus
Sa04+05+08+09Andel personer med SIP
Sa06Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård eller på sjukhus
Sa07Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus
Sa10Andek patienter som fått sitt vårdbehov bedömt vid kranskärlssjukdom

Läs vidare om indikatorer för samverkan

Sjukskrivning

Indikatorer Sjukskrivning
KortnamnIndikatorer
Sjs01Andel patienter som blivit sjukskrivna
Sjs02Andel patienter med förebyggande sjukskrivning
Sjs04+06+08+10Andel patienter med diagnos depression, ångest, utmattningssyndrom eller muskuloskeletala besvär som fått sjukskrivning

TIA/Stroke

Indikatorer TIA/ Stroke
KortnamnIndikatorer
T/S01Förekomst av diagnos TIA och Stroke
T/S02Andel patienter som haft TIA och/eller ischemisk stroke som behandlas med statiner
T/S03Andel patienter som haft TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som har varit på återbesök
T/S04Blodtrycksvärde hos patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning
T/S05+11Förekomst av diagnos stroke
T/S06+07+08+12+13+14Andel patienter som haft stroke fått träning av ADL, balans eller gångförmåga

Läs vidare om indikatorer för TIA/stroke

Urininkontinens

Indikatorer urininkontinens
KortnamnIndikator
Ink01+11Förekomst av diagnos urininkontinens
Ink02Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning
Ink03+12Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning

Läs vidare om indikatorer för urininkontinens

Äldre

Indikatorer äldre
KortnamnIndikator
Äld01Andel patienter ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas
Äld02Andel patienter ≥ 75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion
Äld03Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥ 75 år som har lugnande läkemedel
Äld04Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥ 75 år som har sömnläkemedel
Äld05Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring

Läs vidare om indikatorer för äldre

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.