Publicerad 5 mars 2024

Om Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete.

Vårdcentraler som använder Primärvårdskvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Nationellt och tvärprofessionellt samarbete

Primärsvårdskvalitet är ett tvärprofessionellt samarbete, vilket innebär att varje ämnes- och sjukdomsområde kan belysas ur flera perspektiv (läkemedel, återbesök, rehab, psykoterapi, omvårdnadsinsatser) där det finns evidens som stöttar upp insatsen. Det nationella arbetet drivs i projektform av en arbetsgrupp med representanter från professionsföreningarna och projektledare från Sveriges Kommuner och Regioner.

Professionsföreningar som ingår är Svensk Förening för allmänmedicin, Svensk Sjuksköterskeförening, Distriktssköterskeföreningen, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Sveriges Psykologförbund.

Till arbetsgruppen finns en nationell valideringsgrupp med representanter från olika regioner som träffas regelbundet och bistår med validering av aggregerad regional data inför visning på Vården i siffror, utveckling och validering av indikatorer samt utvecklingen av tekniska lösningar.

Arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet

 • Susanne Steen, projektledare, allmänläkare
 • Ulrika Elmroth, projektledare, allmänläkare, MSc Public Health
 • Christine Rydholm, delprojektledare, allmänläkare
 • Stina Gäre Arvidsson, allmänläkare, MSc Kvalitetsarbete och ledarskap
 • Maria Eriksson, leg psykolog, PhD Allmänmedicin
 • Lena Zetterberg, fysioterapeut
 • Jörgen Månsson, allmänläkare, professor i allmänmedicin, Nationella Primärvårdsrådet
 • Malin André, allmänläkare, docent i allmänmedicin
 • Eva Arvidsson, allmänläkare, PhD allmänmedicin
 • Malin Holmström, distriktssköterska
 • Charlotta Malmer Hagstam, allmänläkare
 • Charlotte Ivarsson, distriktssköterska
 • Representant för Arbetsterapeuterna, vakant

Vårdcentraler och rehabenheter med tillgång till Primärvårdskvalitet

I september 2022 kunde 1065 vårdcentraler följa sina resultat i Primärvårdskvalitet, vilket utgör cirka 89 procent av Sveriges vårdcentraler. 291 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i PrimärvårdsKvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Målrelaterad ersättning av indikatorutfall avråds

På evidensbaserade grunder avråds det starkt att koppla utfall i Primärvårdskvalitets indikatorer till någon form av målrelaterad ersättning. Nedan sammanfattas orsakerna till avståndstagandet, för referenser se länk nedan.

Forskning visar att målrelaterad ersättning:

 • inte ger bättre vård för patienterna
 • när den upphör får följden att resultaten blir sämre än innan ersättningen infördes
 • leder till undanträngning av icke ersatta delar av verksamheten
 • kan göra att vårdgivare undviker de sjukaste patienterna för vilka det är svårt att uppnå målen
 • minskar personalens egen inre motivation att utföra ett gott arbete
 • inte sällan orsakar snedvridning av rapporterade data, vilket, utöver att fel enheter belönas, även medför att forskning kring primärvårdens patient allvarligt störs.

I stället uppmuntras strukturer för stöd till vårdcentralernas utveckling genom:

 • ett tillitsbaserat förhållningssätt för ledning och styrning
 • återkoppling av resultat till primärvårdens personal på såväl grupp- som individuell nivå
 • att förbättringshandledare, med egen erfarenhet av att arbeta på vårdcentral, besöker vårdcentralerna och tillsammans analyserar resultat och utifrån det dialog kring de lokala förbättringsprocesserna.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.