Publicerad 8 februari 2024

Äldre

Läkemedelsanvändning hos äldre har ökat kontinuerligt senaste 25 åren. Detta är särskilt allvarligt eftersom många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar läkemedlens kinetik - hur de tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen.

Motivering till ämnesområdet

Fyra av indikatorerna rör läkemedelsbehandling och en indikator rör undernäring. Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner där risken förstärks med ökat antal läkemedel. En irrationell och potentiellt olämplig behandling förekommer med vissa läkemedel hos äldre, bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av detta är att omkring en av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsanvändning hos äldre är därför ett viktigt område att följa.

I Sverige förekommer undernäring framfor allt bland äldre personer. Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring. Med undernäring följer en ökad risk för bl.a. fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion. Dessutom försvåras tillfrisknandet vid sjukdom. Samtidigt ökar vikten av att upptäcka, förebygga och behandla undernäring i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Läkemedel som bör undvikas (Äld01)

Indikatorerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god läkemedelsterapi hos äldre och omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas vid välgrundad och aktuell indikation. Ansvarig läkare ska ha bedömt att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna och behandlingen bör följas upp regelbundet.

Preparaten i PrimärvårdsKvalitets indikatorer är färre än de som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer. För att få relevanta siffror vid förbättringsarbete har läkemedel med tydligt palliativt användningsområde, sekundärvårsspecifika läkemedel och läkemedel som är rekommenderade med anpassad dos (amitryptilin) exkluderats.

Ingående preparat är diazepam, tramadol, propiomazin, kodein, atarax, lergigan, alimemazin, antikolinerga inkontinensläkemedel, TCA och antipsykotiska läkemedel av högdostyp.

Andel patienter ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion (Äld02)

Indikatorerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god läkemedelsterapi hos äldre och omfattar läkemedel som till stor del utsöndras via njurarna i oförändrad form eller som aktiva metaboliter.

När en äldre person behandlas med ett eller flera läkemedel av denna typ behöver njurfunktionen mätas och dosen anpassas, både när behandlingen påbörjas och regelbundet så länge behandlingen fortgår. Detta då nedsatt njurfunktion leder till långsammare utsöndring vilket kan leda till ackumulering av läkemedelssubstanser, resulterande i förlängd verkningstid och förstärkta effekter med risk för biverkningar.

Preparatval för lugnande medel och sömnmedel (Äld03 och Äld04)

Indikatorerna bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god läkemedelsterapi hos äldre och beskriver lugnande läkemedel och sömnmedel med lägre förekomst av negativa sidoeffekter jämfört med andra preparat.

Bland de lugnande medlen (ATC N05B) har oxazepam farmakologiska egenskaper som gör det mer fördelaktigt än andra preparat; det har en relativt kort halveringstid som påverkas i ringa grad av stigande ålder och saknar aktiva metaboliter.

Bland sömnmedlen (ATC N05C) har zopiklon vissa farmakologiska fördelar: Halveringstiden för zopiklon kan vara längre hos äldre men är även då relativt kort. Zopiklon har en aktiv metabolit men dess aktivitet är låg och saknar klinisk betydelse.

Äld03 beskriver andelen patienter som behandlas med oxazepam av alla personer ≥75 år som har lugnande läkemedel.

Äld04 beskriver andel patienter som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥75 år som har sömnläkemedel.

Risk för undernäring (Äld05)

Indikatorn utgår från Socialstyrelsens kunskapsstöd och bygger på att BMI registrerats.

I Sverige förekommer undernäring framfor allt bland äldre personer. Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring. Undernäring definieras som en näringsrubbning vilken kan leda till en ökad risk för bland annat försämrad sårläkning och muskelfunktion, nedsatt hjärt- och lungfunktion och fördröjt tillfrisknande vid sjukdom. Att sträva efter att förebygga att undernäring uppstår är viktigt eftersom det är svårt att återställa näringsbalansen hos en undernärd person. Risk för undernäring kan vara särskilt aktuellt hos patienter med ätsvårigheter, ofrivillig viktnedgång eller ätsvårigheter.

Referenser

  1. Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Att tänka på vid tolkning och felkällor

I flera regioner kommer inte dosdispenserade läkemedel med i beräkningen, dock är det lagstadgat att läkemedelslistan i journalen ska vara identisk med de dosdispenserade ordinationerna. Om inte BMI registreras fångas inte undernäring (Äld05).

Ursprung/vetenskaplig granskare

Johan Fastbom, Socialstyrelsen och Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet.

Indikatorerna för äldre

Tabell över indikatorena för äldre

Kortnamn

Äldre

Äld01

Andel patienter ≥75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äld02

Andel patienter ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äld03

Andel patienter som behandlas med oxazepam av alla personer ≥75 år som har lugnande läkemedel

Äld04

Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥75 år som har sömnläkemedel

Äld05

Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

I princip alla Primärvårdskvalitets indikatorer uppdelade på åldersgruppen äldre.

Möjlig framtida utveckling

Med ökad tillgång till data skulle det vara av värde att kunna följa patienten över de organisatoriska gränserna för kommunal vård och regional vård eftersom det är en viktig kvalitetsaspekt framför allt för äldre patienter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.