Publicerad 14 juni 2023

Hypertoni

Hypertoni, högt blodtryck, är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdom. Det är även en av riskfaktorerna för stroke vilket orsakar ett stort lidande för drabbade patienter och närstående. Det är därför av stor vikt med god blodtryckskontroll. Merparten av patienter med hypertoni behandlas inom primärvården och är vanligtvis en stor grupp som står för många besök på VC.

Motivering till ämnesområdet

Här finns indikatorer för aktuellt blodtryck vid hypertoni (senaste mätning). En stor del av förtida hjärt-kärlsjukdom kan förhindras genom en förändring av de modifierbara riskfaktorerna i gynnsam riktning. Hypertonibehandlingens mål är att minska risken för hjärt-kärlkomplikationer.

Den absoluta riskreduktionen relaterar till trycksänkningens storlek, medan uppnått blodtryck under behandling korrelerar till prognosen. Effekterna avseende stroke, hjärtsvikt och njurskada är större än för kranskärlssjukdom, där andra riskfaktorer (till exempel hyperlipidemi och rökning) är viktigare. Antihypertensiv behandling ska alltid anpassas efter uppskattad nytta för den enskilda patienten.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

För hypertonindikatorerna hämtas från och med år 2023 både mottagningsblodtryck, hemblodtryck och 24-timmarsblodtryck. Om detta visar sig välfungerande kommer hemblodtryck och 24-timmarsblodtryck användas även för övriga indikatorer som rör blodtryck. Om flera blodtryck är tagna samma dag så räknas det lägsta blodtrycket.

Förekomst av diagnos (HT01) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna med hypertoni identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas.

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Som blodtrycksgränser (HT02) har vi valt: värde saknas, ≤140/90 mmHg, 141/91 – 99/159 mmHg och ≥160/100 mmHg. Dessutom finns indikatorn som mäter <140/90 mmHg för den som anser att detta är mer relevant än ≤140/90 mmHg.

Referenser

  1. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33.

Information om gränsvärden för blodtryck

Gränsvärdena för blodtryck i Primärvårdskvalitet bygger på Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer. European Society of Cardiology och European Society of Hypertensions (ESC respektive ESH) har i sina riktlinjer från 2018 blodtrycksmål vid diabetes <130/80 för personer under 65 år och <140/80 för patienter över 65 år. En debatt pågår om huruvida och i så fall när man bör följa efter det i Sverige. Vid hypertoni är riktlinjerna från ESC/ESH komplicerade och omfattar olika behandlingsmål beroende på ålder och samsjuklighet. Därtill skiljer sig behandlingströskel och behandlingsmål för flera grupper vilket gör att många patienter hamnar i en gråzon. Det är svårt att utforma användbara indikatorer baserat på detta.

Primärvårdskvalitets arbetsgrupp har därför valt att fortsätta följa gällande nationella riktlinjer för högt blodtryck.

Läkartidningen i april 2019

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Andra saker att tänka på vid tolkning är att gränsvärdet för målblodtryck skiljer sig mellan olika mätmetoder samt att senaste värde kan vara taget under icke optimala omständigheter.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet.

Indikatorerna för hypertoni

Tabell över indikatorer för hypertoni
KortnamnIndikator
HT01Förekomst av diagnos hypertoni
HT02,0Andel patienter med hypertoni som saknar aktuellt blodtrycksvärde
HT02HAndel patienter med hypertoni som som har blodtryck ≥160/100
HT02L1Andel patienter med hypertoni som som har blodtryck ≤140/90
HT02L2Andel patienter med hypertoni som som har blodtryck <140/90
HT02MAndel patienter med hypertoni som som har blodtryck 141-159 / 91-99

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Relaterade indikatorer

För Diabetes finns indikator för blodtryck vid diabetes (Di03).
För TIA/Stroke finns indikator för blodtryck vid genomgången TIA/Stroke (T/S04).
För Kranskärlssjukdom finns indikator för blodtryck vid kranskärlssjukdom (Kr07).
Hypertoni finns med i alla levnadsvaneindikatorer liksom i indikatorerna om kontinuitet.

Diabetes

Kontinuitet

Kranskärlssjukdom

Levnadsvanor

TIA/Stroke

Möjlig framtida utveckling

  • Global riskskattning: Andel patienter med diagnosen hypertoni där information om glukos, lipider, BMI, fysisk aktivitet och rökning är dokumenterad.
  • Global riskskattning inklusive eventuell organskada: Antal patienter med diagnos hypertoni som senaste 18 månaderna har dokumentation för EKG och mikroalbuminuri.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.