Publicerad 16 februari 2024

Tidigare brukarundersökningar, individ- och familjeomsorg (IFO)

Här finns resultaten i korthet från tidigare brukarundersökningar inom IFO.

Resultat från 2016 och framåt finns i sin helhet i Kolada. Resultaten finns också med som en del i KKiK, Kommunens kvalitet i korthet samt i Strategi för hälsa.

Webbtjänsten Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

Strategi för hälsa

2023

 • 127 kommuner har fått ett resultat i årets brukarundersökning inom IFO och totalt har 11 000 brukarsvar kommit in. Den största enkäten är den inom ekonomiskt bistånd som utgör lite mer än hälften av alla svar. Svarsfrekvensen för IFO totalt har ökat från 42 procent (2022) till 48 procent (2023).
 • Majoriteten av de som svarar på brukarundersökningen är nöjda med det sammantagna stödet från socialtjänsten, men kvinnor är något mindre nöjda än män.
 • Missbruks- och beroendevården har även 2023 högst andel positiva resultat på flera frågor.
 • Unga och vårdnadshavare har en lägre andel positiva svar på frågan om deras situation har förändrats efter kontakt med socialtjänsten i jämförelse med övriga frågor. För brukare inom ekonomisk bistånd och missbruk har frågan om möjlighet att kunna påverka vilken typ av hjälp du får lägst andel positiva svar.Den största skillnaden mellan könen finns bland ungdomar (13+) inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pojkar svarar mer positivt än flickor.

2022

 • 125 kommuner har fått ett resultat i årets brukarundersökning inom IFO och totalt har cirka 10 000 brukare svarat på någon av enkäterna. Den största enkäten är den inom ekonomiskt bistånd som utgör cirka hälften av alla svar. Svarsfrekvensen för IFO totalt har ökat från 37 procent (2021) till 42 procent (2022).
 • Missbruks- och beroendevården har även 2022 högst andel positiva resultat på flera frågor.
 • Stor förbättringspotential finns för individens möjlighet att påverka sitt stöd. Här har flera målgrupper en lägre andel positiva svar i jämförelse med övriga frågor.
 • Både vårdnadshavare och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården svarar mindre positivt jämfört med andra målgrupper på frågan om deras situation har förändrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
 • En stor skillnad jämfört med förra årets resultat är att kvinnor svarar mer positivt än män på frågan hur vårdnadshavare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever hur deras situation har förändrats sedan kontakten med socialtjänsten inleddes.
 • De flesta skillnaderna mellan könen finns bland ungdomar (13+) inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pojkar svarar mer positivt än flickor på de fyra frågor som visas i diagrammet nedan.
 • Pojkar inom den sociala barn- och ungdomsvården har svarat mer positivt i årets undersökning jämfört med förra året på frågan hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren (jmf. 86 procent år 2021).

2021

 • 133 kommuner deltog, och brukarna gav totalt 8 223 svar.
 • Skillnaden i de sammantagna resultaten för samtliga målgrupper inom IFO är små i förhållande till tidigare år, men det finns både positiva och negativa trender inom olika målgrupper.
 • Personer som får stöd inom ekonomiskt bistånd är mer positiva i år i flera av undersökningens frågor, jämfört med förra året. Unga över 13 år är genomgående mindre positiva i år i samtliga frågor, jämfört med förra året. Missbruks- och beroendevården har även 2021 högst andel positiva resultat.
 • Stor förbättringspotential finns för individens möjlighet att påverka sitt stöd. Här har flera målgrupper en lägre andel positiva svar, i jämförelse med övriga frågor.
 • Skillnaden mellan kön har framför allt ökat inom målgruppen unga över 13 år, där tjejerna är mindre nöjda än killarna.
 • När undersökningen 2021 summerades visade siffrorna att antalet brukare som har deltagit i undersökningarna mer än fördubblats och främst bland vårdnadshavare för barn och ungdomar 0-18 år och ungdomar 13 år och äldre. Ett annat resultat är också att intresset från chefer och medarbetare för undersökningarna har ökat.

2020

 • 109 kommuner deltog. Betydligt färre svar 2020 än 2019, omkring 6 000 jämfört med 13 500. Då många möten genomförts digitalt eller per telefon, har enkäterna i stor utsträckning behövts skickas hem till brukarna istället för att besvaras direkt på plats, i samband med ett fysiskt möte eller besök.
 • Med tanke på det stora bortfallet bör tolkningen av resultatet ske med försiktighet.
 • Huvudsakligen små skillnader i resultat 2020 jämfört med 2019, sammantaget på nationell nivå.
 • Inga större skillnader mellan könen, men män är generellt något mer positiva än kvinnor till det stöd de får.
 • Brukarna upplever att de blir tillfrågade, men att de inte kan påverka det stöd de får. Här finns en förbättringspotential.
 • 88 procent av brukarna i årets undersökning tycker att det är lätt att få kontakt med sin socialsekreterare, jämfört med 86 procent 2019 – detta trots utmaningarna med en övergång till fler distansmöten till följd av pandemin.
 • Lägst var resultatet när det gäller möjligheten att påverka vilken typ av hjälp man får av socialtjänsten, vilket varit fallet också tidigare år. Här finns också störst andel ”vet ej”-svar.

2019

Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, med 8 233 svarande och minst för ensamkommande unga, med 387 svarande.

Majoriteten av brukarna som deltagit i undersökningen är nöjda med kontakten och bemötandet med individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning. Ett utvecklingsområde som finns för alla verksamhetsområden och målgrupper är möjligheten att påverka den hjälp man får.

 • De flesta av de svarande, 79 till 90 procent beroende på verksamhetsområde och målgrupp, är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i sin kommun. För IFO totalt är andelen nöjda brukare i stort oförändrad mellan åren (84 procent 2019 jämfört med 85 procent år 2016-2018).
 • Mest nöjda är brukarna inom missbruks- och beroendevården (90 procent), som även i år har ett genomgående bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena
  /målgrupperna som omfattas av undersökningen.
 • Det främsta utvecklingsområdet inom alla målgrupper är möjligheten att kunna påverka vilken typ av hjälp man får av socialtjänsten, där de lägsta resultaten finns inom ekonomiskt bistånd och bland vårdnadshavare inom social barn- och ungdomsvård.
 • Resultaten kan i en del kommuner vara baserade på relativt få svar och många kommuner har svårt att beräkna svarsfrekvensen, varför resultatet publiceras som utvecklingsnyckeltal i Kolada. Även uppgift om antal svar och inrapporterad svarsfrekvens finns som stöd för bedömning av resultatets stabilitet och generaliserbarhet.

2018

Över 14 000 svar kom in från 135 kommuner. Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, med 7 221 svarande, och minst för ensamkommande ungdomar, med 652 svar.

Nytt för undersökningen 2018 var att SKL erbjöd de kommuner som ville att använda ett gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen. Av de deltagande kommunerna var det 41 som använde SKL:s webbenkätverktyg och 94 som genomförde undersökningen via pappersenkät eller med eget webbenkätverktyg.

 • De flesta av de svarande är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i sin kommun. Det varierar mellan 82 och 91 procent mellan målgrupperna/verksamhetsområdena. Mest nöjda är brukarna inom missbruks- och beroendevården (91 procent), som även i år har ett genomgående bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena/målgrupperna som omfattas av undersökningen.
 • För ensamkommande ungdomar är det en positiv utveckling från förra året. Fler av de svarande är nöjda med stödet från socialtjänsten och tycker också att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
 • Ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) är generellt mer positiva än vårdnadshavarna. Av vårdnadshavarna är männen nöjda med stödet i större utsträckning än kvinnorna bland annat beträffande att socialsekreteraren visar förståelse för deras situation och frågar efter deras synpunkter).

2017

Totalt var det över 10 000 svarande från 87 kommuner runtom i landet. Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 5 644 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 664 svar.

En jämförelse av resultaten mellan 2016 och 2017 visar att de överlag, sammantaget på nationell nivå, är relativt stabila mellan åren. När det gäller hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren, är resultatet 2017 genomgående bättre för samtliga verksamhetsområden och målgrupper än 2016.

 • Resultatet visar att 85 procent av de svarande var sammantaget nöjda med stödet de får från socialtjänsten i sin kommun. 76 procent ansåg att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
 • En jämförelse av resultaten mellan 2016 och 2017 visar att de överlag, sammantaget på nationell nivå, är relativt stabila mellan åren. När det gäller hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren, är resultatet 2017 genomgående bättre för samtliga verksamhetsområden och målgrupper än 2016.
 • Missbruks- och beroendevården hade även i 2017 års undersökning ett bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena, medan de ensamkommande ungdomarna hade det genomgående lägsta resultatet av de verksamhetsområden/målgrupper som omfattas av undersökningen.

Bakgrund

Flera kommuner har genom åren genomfört egna brukarundersökningar för att förbättra verksamheterna. Det har dock saknats möjlighet att jämföra resultaten med andra kommuner. I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har därför behovet av nationella brukarundersökningar lyfts.

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans med kommunrepresentanter utvecklat en gemensam nationell brukarundersökning för individ- och familjeomsorg. En pilotundersökning genomfördes 2014 och undersökningen har därefter genomförts årligen. Sedan undersökningen 2016 finns resultaten tillgängliga i webbtjänsten Kolada.

Informationsansvarig

 • Malin Michael
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.