Publicerad 8 maj 2024

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2022

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet belyser några delar av kommunens detaljplaneläggning, med fokus på bostäder och tidsåtgången för detaljplanearbete. Det är strategiska frågor där nyckeltalen kan visa hur kommunerna bidrar till bostadsbyggandet och där kommunerna kan ha nytta av ett kunskapsutbyte med varandra.

Nu presenterar SKR för fjärde gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet, med uppgifter för åren 2020 och 2021. Studien belyser några valda delar av kommunernas aktivitet inom detaljplaneläggning med fokus på bostäder, och tidsåtgången för detaljplanearbete. Det är strategiska frågor där kommunerna kan dra nytta av ett kunskapsutbyte med varandra. Uppgifterna har också till syfte att bidra med fakta till den allmänna debatten avseende bostadsbyggande och planering i landet som helhet.

Sju nyckeltal

I undersökningen ingår sju olika nyckeltal:

 • Antagna detaljplaner under de senaste två åren
 • Sammanlagd planberedskap för bostäder
 • Planläggning av bostäder under de senaste två åren
 • Beviljade bygglov för bostäder under de senaste två åren
 • Tid från planuppdrag till antagande
 • Tid från samrådsstart till antagande
 • Andel överklagade detaljplaner

Dessutom - för att ge ytterligare underlag för analys - är nyckeltalen här kompletterade med uppgifter gällande kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden, antalet färdigställda bostäder och om domstolarnas handläggningstider för överklagade detaljplaner.

Sammanfattning

 • Planläggningen av bostäder fortsätter i hög takt. 77 procent av kommunerna har svarat på frågan om antalet planlagda bostäder under åren 2020–2021. Dessa kommuner har sammantaget planlagt för drygt 101 800 bostäder under perioden.
 • 13 procent av de svarande kommunerna har planlagt för 20 eller fler bostäder per 1 000 invånare under 2020 och 2021. Det är fler kommuner än under tidigare mätperioder.
 • Antalet planlagda men inte utnyttjade bostäder är högt. 62 procent av landets kommuner har i årets undersökning kunnat göra en bedömning av antalet outnyttjade byggrätter för bostäder i alla sina lagakraftvunna detaljplaner. Sammanlagt finns i dessa kommuner möjlighet att uppföra totalt ca 232 000 bostäder med stöd av gällande detaljplaner.
 • 2020–2021 beviljades bygglov för knappt 137 000 bostäder i landet som helhet. Det är en ökning jämfört med 2018–2019 då motsvarande siffra var drygt 115 000 bostäder.
 • I drygt 40 procent av kommunerna har det beviljats bygglov för färre än fem bostäder per 1 000 invånare under perioden 2020–2021.
 • Av de kommuner som beviljat flest bygglov för bostäder per 1 000 invånare 2020–2021 tillhör en majoritet kommungrupperna pendlingskommun nära storstad eller pendlingskommun nära större stad.
 • Totalt har det färdigställts drygt 94 000 bostäder under 2020–2021 i landet som helhet. Det är en minskning jämfört med 2018–2019 då knappt 111 000 bostäder färdigställdes och i paritet med vad som färdigställdes 2016–2017.
 • Marknadens förmåga att bygga bostäder är fortfarande ojämnt fördelad över landet. I drygt 50 procent av kommunerna har det färdigställts färre än fem bostäder per 1 000 invånare under 2020–2021.
 • 60 procent av de svarande kommunerna har 2020–2021 en mediantid för handläggning från planuppdrag till antagande av detaljplan som är två år eller kortare.
 • Var femte kommun har en mediantid för handläggningen från planuppdrag till antagande som är ett år eller kortare.
 • 68 procent av de svarande kommunerna har 2020–2021 en mediantid för handläggning från samrådsstart till antagande av detaljplan som är ett år eller kortare.
 • En viss ökning av handläggningstiderna kan ses sedan undersökningarna startades. De båda nyckeltalen följer samma mönster i detta.
 • Av de detaljplaner som antagits under 2020–2021 överklagades nästan var fjärde detaljplan till första instans.
 • Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider för överklagade detaljplaner är lång och har ökat med 35 procent sedan 2015. För de ärenden som avgjordes under 2021 var den genomsnittliga handläggningstiden över 6 månader.
 • Den genomsnittliga handläggningstiden för de planärenden som beviljades prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen var för de ärenden som avgjordes under 2021 nästan 13 månader.

Uppskattningar och bedömningar

De öppna jämförelserna avser områden som inte är exakt mätbara, och där inget rätt eller fel finns. Svaren kommer alltid att bygga på uppskattningar och bedömningar. Missuppfattningar om frågeställningen eller inrapporteringsfel kan också ge utslag. Men med detta i beaktande säger ändå jämförelserna mycket om de stora dragen, både om planläggning och tidsåtgång.

En speciell satsning på en viss typ av planer, en omfattande detaljplan som antas eller en intensiv period med många bygglov inom ett visst område, kan ge stora förändringar för enskilda kommuners uppgifter mellan olika år. Det är en helt naturlig följd av hur plan- och bygglovsverksamheten ser ut, och ger därmed avtryck i den här formen av statistik.

Nyckeltalen visar aktivitet, inte kvalitet

Nyckeltalen i dessa öppna jämförelser visar aktivitet, inte kvalitet. Tiden för detaljplaneläggning kan naturligtvis vara indikativ för kommunens effektivitet, men måste inte vara det. Inte heller antalet detaljplaner, eller antalet planlagda bostäder, kan sägas utgöra mått på kvalitet. De kan vara indikationer på hur väl kommunen möter bostadsmarknadens behov, men behoven skiftar mycket mellan olika kommuner och över tid inom en och samma kommun.

Viktning mot kommunernas invånarantal

Flera av nyckeltalen är viktade mot kommunernas invånarantal för att få fram jämförbara siffror mellan olika kommuner.

Jämförelser mellan kommuner med likartade förhållanden och förutsättningar

I vilken omfattning kommunen har behov av att detaljplanera, vilken typ av planer man tar fram och vad de behöver innehålla skiljer sig åt mellan landets kommuner. Inte minst gäller det planläggningen för bostadsbyggande, där trycket på bostadsmarknaden skiljer sig markant mellan olika delar av landet.

Av det skälet är det sällan av något direkt intresse att jämföra alla landets kommuner med varandra med avseende på de aktuella nyckeltalen. Däremot finns det likheter mellan kommuner med likartade förhållanden. SKR:s kommungruppsindelning kan användas för att kommuner med likartade förhållanden ska kunna identifieras.

Kommungruppsindelning

Gör egna jämförelser i databasen Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner, med 6 000 olika nyckeltal. Där finns också verktyg för att analysera och visualisera resultat. Kommunen kan använda databasen för att göra egna studier i sammanhang med andra, exempelvis på kommungruppsnivå eller inom sitt län.

Jämföraren, Kolada (nytt fönster)

Lär dig arbeta med Jämföraren i Kolada

Om undersökningen

I många kommuner antas relativt få detaljplaner under ett år. Planläggningsaktiviteten kan också variera mellan åren. För att få ett större antal detaljplaner som underlag har SKR valt att undersöka tvåårsperioder. Denna omgång av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet avser uppgifter för åren 2020–2021. Tidigare omgångar har gjorts för åren 2014–2015, åren 2016–2017 och för åren 2018–2019.

Till största delen kommer uppgifterna från data som kommunerna rapporterat in i databasen Kolada under vårvintern 2022. Kommunen kan löpande göra inrapportering av nyckeltalen i Kolada. Den information som ligger till grund för SKR:s sammanställning är ett utdrag ur Kolada så som uppgifterna såg ut i databasen i början av april 2022. Vid detta uttag fanns uppgifter inrapporterade från 224 kommuner, det vill säga 77 % av kommunerna. Svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika nyckeltal.

Vissa av uppgifterna har vägts mot invånarantal, en uppgift som hämtats från statistikmyndigheten SCB. För antalet bygglovsansökningar har data på kommunnivå beställts från SCB.

Som komplement till de uppgifter som kommunerna lämnat i databasen Kolada, finns även resonemang kring några andra informationsmängder.

Information om kommunens bedömning av läget på bostadsmarknaden har hämtats som öppen data från Boverkets sammanställning av den senaste bostadsmarknadsenkäten.

Information om färdigställda bostäder har beställts från SCB.

Uppgifter om domstolarnas handläggningstider har begärts ut från Domstolsverket.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.