Publicerad 17 augusti 2023

Mål och indikatorer Strategi för hälsa

Här presenteras de gemensamma målen och indikatorerna för Strategi för hälsa. Varje mål behöver brytas ner och anpassas till respektive kommuns och regions förutsättningar.

För att underlätta lokalt och regionalt analysarbete finns indikatorerna samlade i Kolada. Det finns även kommunspecifika rapporter som kan användas som underlag i det fortsatta analysarbetet.

Strategins indikatorer i Kolada

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samlas olika nyckeltal för kommuners och regioners alla verksamheter. I databasen finns en tabell med strategins indikatorer. Vissa indikatorer är specifika för kommuner och vissa är specifika för regioner.

Följ länken och välj din kommun eller region i sökfältet.

Hitta din kommuns eller regions resultat i Kolada

Kommunspecifika rapporter - resultat och analysunderlag

Det finns specifika rapporter på kommunnivå som baseras på indikatorerna i Strategi för hälsa. Syftet med rapporterna är att ge kommuner och regioner ett gemensamt resultat- och analysunderlag som illustrerar jämförelser och trender över tid på ett lättillgängligt sätt. Indikatorerna är uppdelade på strategins tre områden: En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt.

Varje område i kommunrapporten presenteras med en översikt av kommunens resultat och är uppdelad för kvinnor och män. Därefter visas diagram för kommunen för vardera indikatorn tillsammans med resultatet för länet/regionen, riket samt ett genomsnitt för kommuner med liknande socioekonomisk struktur.

Kommunspecifika rapporter - Strategi för hälsa

Stöd i förbättrings- och analysarbetet

Som stöd för fortsatt förbättrings- och analysarbete finns tillgång till ytterligare verktyg:

Stöd för att planera, följa upp och åtgärda

Uppföljning och analys inom folkhälsa

Vägledning för systematiskt folkhälsoarbete

Öppna jämförelser

Samtliga resultat finns könsuppdelade i Kolada för fördjupade analyser. Följ länken och välj din kommun eller region i sökfältet.

Jämföraren i Kolada

Motivering till mål och indikatorer

Målsättningarna i Strategi för hälsa är framtagna tillsammans med kommuner och regioner. De har valts med utgångspunkt i att välfärdstjänsterna kan bidra till skillnad och att samverkan mellan och inom sektorn behöver stärkas och utvecklas.

De indikatorer och mått som tillhör målen är valda utifrån vad som redan är insamlat och jämförbart över hela landet. Här finns information om hur målen kan brytas ner på regional och lokal nivå. Därutöver finns ytterligare möjligheter till nyansering och uppdelning av resultat för olika grupper i befolkningen som kan finnas i regionala/lokala system eller rapporter.

I dokumentet Motivbeskrivning Mål och mått finns information om nationella data i Kolada och hur de kan brytas ner på regional och lokal nivå.

Motivbeskrivning Mål och mått (PDF) Pdf, 760 kB.

Mål och motiv, kort sammanfattning (PDF) Pdf, 527 kB.

Mål: God och jämlik hälsa

Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta.

Barn och unga

 • Färre små barn ska utsättas för tobaksrök i hemmet (minska med minst 2 procentenheter)
 • Färre 3-åriga barn ska ha karies (kariesfrihet ska öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2 procentenheter).

Leva livet – hela livet

 • Fler gymnasieelever ska ta examen (öka med minst 3 procentenheter)
 • Fler barn som varit placerade ska som 20-åringar ha avslutat treårigt gymnasium (öka med minst 4 procentenheter)
 • Fler nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget (öka med minst 7 procentenheter)
 • Minska andelen unga som varken studerar eller arbetar (minska med 2 procentenheter)
 • Minska andelen som har en stillasittande fritid (minska med minst 5 procentenheter)
 • Minska antalet äldre som drabbas av fallskador (minska antalet fallskador bland individer 80+ år med 10/1000 invånare).

Mål: God kvalitet

Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och målgrupp.

Elevupplevelser åk 5 – en bättre skolmiljö

 • Fler elever ska känna sig trygga i skolan (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler elever ska känna att de får hjälp i skolan när de behöver det (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler elever ska känna att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer (öka med minst 2 procentenheter).

Brukarupplevelser inom omsorgen ska bli mer positiv

 • Fler brukare i hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet (öka med minst 3 procentenheter)
 • Fler brukare i individ- och familjeomsorgen ska uppleva en förbättrad situation efter kontakt med Socialtjänsten (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler brukare inom funktionshinderområdet ska uppleva att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet (öka med 2 procentenheter).

Patientupplevelser inom primärvård – ökad kvalitet

 • Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser kontinuitet och koordinering (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser respekt och bemötande (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser emotionellt stöd; att personalen/behandlaren var aktiv och lyhörd, tillgänglig och stödjande (öka med minst 2 procentenheter).

Mål: Hållbart och uthålligt

När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska.

 • Medellivslängden ska öka över tid, skillnader mellan olika grupper ska minska
 • Färre barn och unga ska leva i ekonomiskt utsatta hushåll (minska med minst 2 procentenheter)
 • Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de upplever en god hälsa (öka med minst 3 procentenheter)
 • Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de litar på andra människor (öka med minst 2 procentenheter).

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.