Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

  Utredningen beskriver en plan för utveckling av Arlanda. Arlanda flygplats har en viktig roll i transportsystemet och behöver utvecklas för att möta framtidens behov av en effektiv och hållbar flygtrafik.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Kommunikation, Samhällsplanering

 • Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om inrättandet av ett system med sanktionsavgifter i stället för straffrättsliga påföljder vid bidragsbrott understigande ½ prisbasbelopp (f.n. cirka 24 500 kronor). Kansliets förslag är att förbundet avvisar u...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Ekonomiskt bistånd, Juridik

 • Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197

  Den 3 maj 2022 publicerade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om ett europeiskt hälsodataområde. Det handlar övergripande om att möjliggöra en förbättrad och bredare användning av hälsodata såväl inom hälso- och sjukvården (primäranvändn...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-08-19

 • Sveriges globala klimatavtryck

  Betänkandet/rapporten tar i huvudsak upp frågan om ett nationellt klimatmål för minskad klimatpåverkan från konsumtion. Samtliga riksdagspartier står bakom förslaget i stort, utom i vilken mån transporter med flyg och sjöfart ska beaktas i målet. Dä...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • Skrivelse - Fler kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) och samverkan mellan KLM

  Skrivelse till Finansdepartementet angående förändringar i lagstiftning för att möjliggöra kommunal samverkan inom lantmäteriområdet samt regeringens bedömningsgrunder vid beslut om nya KLM.

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2022-10-03

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU 2022:13)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om utformningen av ett nytt miljöstyrande system som alternativ till den nuvarande eurovinjettavgiften för godstransporter på väg. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag i sto...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en översyn av reglerna för tillfällig föräldrapenning i syfte att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framförallt för föräldrar samt att minska utrymmet för fusk o...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en resultatbaserad ersättning till utbildningsanordnare inom sfi. Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag. SKR bedömer att syftet inte kan uppnås på grund av flera brister i förslagen

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning

  Den svenska postmarknaden befinner sig under ett stort omvandlingstryck. Antalet skickade brevförsändelser minskar kraftigt samtidigt som användningen av digitala kommunikationssätt ökar. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslag...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • Ett hållbart mediestöd för hela landet

  Mediestödsutredningen tar i sitt förslag upp om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från 2024. Det inkluderar förslag om beslutsformer i det nya systemet och om övergångsstöd för de medier som påverkas negativt av reformen. Kansliets förslag ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.