Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

  Rapporten tar i huvudsak upp frågan om hur ett mål för att öka cyklingen på nationell nivå ska utformas och ger förslag på en målstruktur med ett övergripande mål, två etappmål och två delmål, samt förslag på sju indikatorer som kan kopplas till mål...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-11-18

  Verksamhetsområde:Kommunikation, Samhällsplanering

 • Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter

  Trafikverket fick våren 2022 i uppdrag att analysera och föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa regionala biljettsystem. SKR ser en risk för att årets avsatta medel inte kommer komma till användning. SKR anser ocks...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-11-18

  Verksamhetsområde:Kommunikation

 • Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

  I utkastet till proposition föreslås att skyldigheten att kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025 i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023. Kansliets förslag är att SKR ska ställa...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-11-18

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Hemställan - stöd för att hantera ekonomin i kommuner och regioner

  Hemställan till finansminister Elisabeth Svantesson. Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar påverkas kraftigt av inflationen och den lägre tillväxten de närmaste åren.

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2022-11-01

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

  Kommissionens förslag tar i huvudsak upp frågan om förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystem samt föreslår bindande bestämmelser på EU-nivå i syfte att åtgärda problemen då nuvarande EU-mål inte bedöms tillräckliga. Varje medlems...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Juridik

 • Vistelseförbud för barn

  Promemorian hanterar frågan att förhindra att barn far illa på grund av sin närvaro på vissa platser och i vissa miljöer. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens bedömning.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Social omsorg

 • Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33 )

  Betänkandet tar upp flera förändringar för att underlätta och snabba på tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och hur verksamhetsförändringar ska hanteras snabbare. Betänkandet innehåller också förslag som syftar till att få moderna miljövi...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Näringsliv

 • Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

  Kommissionens förslag tar i huvudsak upp frågan om förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystem samt föreslår bindande bestämmelser på EU-nivå i syfte att åtgärda problemen då nuvarande EU-mål inte bedöms tillräckliga. Kansliets för...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

 • I mål - Vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

  Betänkandet tar i huvudsak upp ett antal förslag och bedömningar till åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Kansliets förslag är att förbundet i huvudsak tillstyrker förslagen m...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Skola

 • Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om behov av begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek med syfte att minska risken för att gemensamt ägande leder till exempelvis onödigt vårdutnyttjande eller ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-10-28

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Näringsliv

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.