Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning

  Den svenska postmarknaden befinner sig under ett stort omvandlingstryck. Antalet skickade brevförsändelser minskar kraftigt samtidigt som användningen av digitala kommunikationssätt ökar. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslag...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • Ett hållbart mediestöd för hela landet

  Mediestödsutredningen tar i sitt förslag upp om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från 2024. Det inkluderar förslag om beslutsformer i det nya systemet och om övergångsstöd för de medier som påverkas negativt av reformen. Kansliets förslag ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

 • Översikts- och regionplan i en digital miljö

  Boverket föreslår ändringar i Plan- och byggförordningen samt en ny föreskriftsrätt för att möjliggöra att översiktsplaner och regionplaner kan utformas på ett enhetligt sätt i en digital miljö. Kansliets förslag är tillstyrka Boverkets förslag om ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi, Samhällsplanering

 • Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

  Handlingsplanen beskriver vilka åtgärder som utredningen föreslår för en långsiktig utveckling av tolktjänsten och ett antal författningsförändringar föreslås. Kansliets förslag är att förbundet avstår ifrån att ta ställning till förlagen i detalj ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Juridik, Social omsorg

 • Skrivelse – Riksrevisionens granskning av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken

  Riksrevisionens granskning pekar på ett antal brister i den statliga regionala utvecklingspolitiken. Granskningen visar att den i stor utsträckning bland annat präglas av otydlighet och kortsiktighet. SKR delar många delar av den beskrivning som Rik...

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Näringsliv, Samhällsplanering

 • Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

  Remissen tar i huvudsak upp frågan om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud för barn, hur tillämpningsområdet bör se ut samt om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör utvidgas. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom de f...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

  Verksamhetsområde:Juridik

 • Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

  Betänkandet/rapporten tar i huvudsak upp frågan om ökad tillgänglighet till vård. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslaget att utöka vårdgarantin inom specialiserad vård, men avvisar utredningens förslag om utökad uppföljning i...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

  Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) slutredovisning och förslag avseende regeringsuppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Kansliets förslag är att för...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-09-23

 • Beredningen av Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47)

  Gemensam skrivelse från Akademikerförbundet SSR, FSS, Vision och SKR som vill betona att socialtjänsten måste ha ett förebyggande perspektiv. Tidiga, lätt tillgängliga och förebyggande insatser bidrar till att behov av mer ingripande vård- och omsor...

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2022-07-06

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Hemställan om snabbutredning avseende rätt till utbildning i komvux för personer som omfattas av massflyktsdirektivet  

  Gruppen som kommit till Sverige genom massflyktsdirektivet är en outnyttjad resurs så länge de står utanför arbetsmarknaden. Idag finns många branscher som har ett stort behov av rätt kompetens och arbetskraft för att kunna bedriva sin verksamhet. I...

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2022-07-08

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Juridik

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.