Publicerad 16 juni 2023

Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

Remissen innehåller förslag till lagändring så att staten, och inte Folkbildningsrådet, ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till å ena sidan folkhögskolor, å andra sidan studieförbund. SKR anser att den lagändring som Utbildningsdepartementet föreslår ska utredas djupare inom utredningens ram, och att utredningen därefter - tillsammans med andra alternativ - värderar vilken som är den bästa lösningen för hur statsbidraget ska fördelas.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.