Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om uppgiftsfördelningen inom det bostadssociala området mellan stat och kommun, samt effektiviteten för ett antal bostads-politiska verktyg som kommunerna har tillgång till. Kansliets förslag är att förbundet st...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

 • En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om möjligheten att införa småskalig gårdsförsäljning i Sverige på ett sådant sätt att folkhälsan och detaljhandelsmonopolet inte äventyras. Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker utredningens förslag.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

  Verksamhetsområde:Juridik

 • Långsiktig utvecklingsplan för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

  Regioner i samverkan har, med stöd av SKR, sedan år 2018 etablerat ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Etableringen av kunskapsstyrnings-organisationen följer av en rekommendation beslutad av SKR:s förbundsstyrelse...

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2022-06-10

 • Stöd till produktion av audiovisuella verk

  Promemorian tar i huvudsak upp förslag till en ny förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk, något som SKR under lång tid verkat för. Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk (avser spelfilm, dokumentärfilm, dr...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

 • Beslut om förlängning av rekommendation om tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst under 2024

  SKR:s kansli föreslår att nuvarande rekommendation förlängs, att gälla till och med 2024. Ett sådant beslut innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 bli densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 ...

  Typ av handling:Rekommendation

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Social omsorg

 • EU-samråd: Internationella gods- och persontransporter – ökad andel järnvägstrafik

  Samrådet tar i huvudsak upp att frågan om att öka andelen järnvägstransporter kräver bättre tillgång till järnvägsinfrastruktur, särskilt för internationell godstrafik. I initiativet föreslås åtgärder för att bättre förvalta, samordna och därmed öka...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

 • Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1)

  Utredningens uppdrag har bestått i att genomföra en översyn av systemet för att varna allmänheten i fred och krig. I uppdraget har också ingått att undersöka behovet av avpassningar, exempelvis när det gäller behörigheter till systemet samt tydliggö...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

 • Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner

  Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007

  Typ av handling:Övrigt

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens verksamhet avseende hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Dock gäller de informationsstärkande åtgärderna för hela socialtjänstens verksamhet. Kansliets förslag är att förbundet...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • E-recept inom EES (SOU 2021:102)

  Betänkandet tar i huvudsak upp vad som krävs för att möjliggöra för Sverige att på ett patientsäkert och effektivt vis ansluta sig till informationsutbytet om e-recept över landsgränser inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kansliet komme...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-06-10

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.