Publicerad 16 februari 2024

Tidigare brukarundersökningar, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Här finns resultaten i korthet från tidigare brukarundersökningar för myndighetskontakten inom funktionshinderområdet. Resultat från 2016 och framåt finns i sin helhet i Kolada.

Databasen Kolada

2023

 • Under 2023 har undersökningen genomförts som en nationell brukarundersökning och 33 kommuner har fått ett resultat. Totalt har 688 brukare svarat på enkäten vilket nästan är en fördubbling av antal svar jämfört med förra året. Svarsfrekvensen är 39 procent.
 • Generellt är resultaten positiva. De frågor som har högst andel positiva svar (93 procent) är om handläggaren på mötet förstod vad brukaren sa, om brukaren fick säga det som var viktigt och om handläggaren pratade så att brukaren förstod.
 • På frågan om brukaren fick säga det som var viktigt under mötet redovisas ingen skillnad mellan kvinnor och män.
 • De frågor som har lägst resultat är om brukaren fick välja var hen skulle träffa handläggaren (63 procent positiva svar) och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt i mötet med handläggaren (45 procent positiva svar). Resultaten överensstämmer med resultatet i pilotundersökningen 2022.
 • Kvinnor svarar i högre grad positivt än män. Exempelvis uppger en större andel kvinnor att de fick veta vad mötet skulle handla om i förväg. I brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som riktar sig till utförare är det ett omvänt förhållande dvs män svarar i högre grad positivare än kvinnor.
 • Män svarar mer positivt på frågorna om brukaren upplever att handläggaren på mötet förstod det som brukaren sa och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt på mötet med handläggaren.

2022

 • Hösten 2022 genomfördes en pilotundersökning om vuxna personer med funktionsnedsättnings kontakt med sin handläggare inom myndighetsutövningen /biståndsbedömningen. En enkät delades ut till brukaren vid möte/besök med handläggaren.
 • 15 kommuner deltog i pilotundersökningen, där 354 brukare besvarade enkäten och svarsfrekvensen var 34 procent.
 • Tre av fyra brukare tyckte att frågorna i undersökningen var lätta att svara på.
 • Generellt är svaren positiva, med några undantag.
 • En större andel kvinnor än män uppger att de fick veta före mötet vad mötet skulle handla om.
 • Merparten (63 procent) fick välja var de skulle träffa handläggaren (hemma hos brukaren, på brukarens jobb, på handläggarens kontor eller någon annanstans).
 • Frågorna om brukaren fick välja var de skulle träffa handläggaren och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt med mötet med handläggaren, har de lägsta resultaten i undersökningen. Knappt hälften av brukarna (45 procent) vet vem de ska prata med om något var dåligt med mötet med handläggaren.
 • Under våren 2023 kommer SKR, i dialog med deltagande kommuner, att följa upp undersökningens genomförande samt hur frågor och svar fungerat.

Informationsansvarig

 • Malin Michael
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.