Publicerad 3 juni 2024

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Undersökningen fokuserar på kontakten med socialtjänsten och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning, som söker eller har stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Undersökningen är en besöksundersökning, vilket betyder att alla som under undersökningsperioden har besökt eller haft möte med en handläggare med ansvar för myndighetsutövning.

Anmälan till 2024 års undersökning

Måndagen den 3 juni stänger anmälan till brukarundersökningar med tilläggstjänster. Det går att anmäla sig även efter den 3 juni, men då utan tilläggstjänster.

Undersökningen genomförs med den gemensamma undersökningstjänsten som tillhandahålls av Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Vägledning och stöd

I vägledningen beskrivs brukarundersökningen och vad en som kontaktperson kan tänka på under uppstart och förberedelser, genomförandet och hur resultatet sen kan analyseras och användas i verksamhetsutveckling. I bilagorna finns även tidsplan och prislista.

Vägledning (PDF) Pdf, 271 kB.

Om du arbetar med brukarundersökningar är du välkommen att vara med i vår gemensamma digitala arbetsyta för att få löpande information och enkel tillgång till stöd- och informationsmaterial. Där finns även möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Kontakta SKR:s kontaktcenter via info@skr.se om du vill bli inbjuden.

2023 års resultat

  • Under 2023 har undersökningen genomförts som en nationell brukarundersökning och 33 kommuner har fått ett resultat. Totalt har 688 brukare svarat på enkäten vilket nästan är en fördubbling av antal svar jämfört med förra året. Svarsfrekvensen är 39 procent.
  • Generellt är resultaten positiva. De frågor som har högst andel positiva svar (93 procent) är om handläggaren på mötet förstod vad brukaren sa, om brukaren fick säga det som var viktigt och om handläggaren pratade så att brukaren förstod.
  • På frågan om brukaren fick säga det som var viktigt under mötet redovisas ingen skillnad mellan kvinnor och män.
  • De frågor som har lägst resultat är om brukaren fick välja var hen skulle träffa handläggaren (63 procent positiva svar) och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt i mötet med handläggaren (45 procent positiva svar). Resultaten överensstämmer med resultatet i pilotundersökningen 2022.
  • Kvinnor svarar i högre grad positivt än män. Exempelvis uppger en större andel kvinnor att de fick veta vad mötet skulle handla om i förväg. I brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som riktar sig till utförare är det ett omvänt förhållande dvs män svarar i högre grad positivare än kvinnor.
  • Män svarar mer positivt på frågorna om brukaren upplever att handläggaren på mötet förstod det som brukaren sa och om brukaren vet vem hen ska prata med om något var dåligt på mötet med handläggaren.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Madeleine Beermann
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.