Publicerad 9 juli 2024

Lärmiljöer i förskolor och skolor

En stor del av kommunernas investeringar görs i lokaler och utemiljöer för förskola och skola. Lärmiljöerna är viktiga för barn och elever genom hela deras förskole- och skoltid. SKR presenterar här stöd för kommunernas investeringar.

Ramavtal för förskolebyggnader

SKR och Adda (tidigare SKL Kommentus) har upphandlat ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. Kommuner besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna har upphandlats med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.

Ramavtal för förskolebyggnader

Nya lärmiljöer

Projektet Nya lärmiljöer presenterar en forskningsstudie som Högskolan i Gävle genomfört med finansiering av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Syftet med forskningsstudien är att lyfta fram erfarenheter från två skolors processer att utforma och använda lärmiljöer som stödjer skolornas pedagogiska idé, organisation och arbetssätt. Målgrupper för skriften är alla professioner som är involverade i att planera, bygga och använda lärmiljöer.

Nya Lärmiljöer – från vision till pedagogik i två innovativa skolor

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, undersöker framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler för mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer. En första delrapport publicerades i mars 2022. Projektet planeras att slutföras under 20203 och redovisas då i en slutrapport. FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierar projektet och Högskolan i Gävle utför arbetet.

Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler

Skollokalernas betydelse för lärande

SKR har publicerat rapporten Skollokalernas betydelse för lärande. Utredaren Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Sthlm AB, har sammanställt en översikt över forskning och utvecklingsprojekt gällande skollokalernas betydelse för lärande.

Rapporten Skollokalernas betydelse för lärande

Hur ser en bra skollokal ut? Hur stor påverkan har lokalernas utformning för elevernas studieresultat? Vad kan den fysiska miljön bidra med när det gäller främjande av inlärning och sociala färdigheter? Översikten visar på vilken aktuell forskning som finns, visar på vilka högskolor och andra aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor samt gör en utblick över hur stödet för ökad kunskap om skollokaler är organiserat i Finland, Norge och Danmark.

Utvecklingsområden

Översikten bekräftar bilden av att det forskas lite om relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön i skolan. Den forskning som tillkommit sedan 2008 har dessutom karaktären av tillfälliga insatser. I jämförelse med Danmark, Norge och Finland blir det tydligt att det saknas en nationell aktör med rollen som samordnare och ansvarig för att vara ett kunskapsnav för branschen för skollokaler. Ingen svensk myndighet har i dagsläget ett tydligt uppdrag att specifikt arbeta med kunskapsstöd till skolhuvudmännens utveckling av hur skolans fysiska lärmiljöer ska främja skolans uppdrag.

Det finns ett antal utvecklingsområden att arbeta vidare med nationellt:

 • Behov av en vägledning för kommuner och andra huvudmän för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö, såväl inomhus som utomhus.
 • Behov av finansiering och organisation för tvärvetenskaplig forskning.
 • Behov av ökad samverkan mellan olika aktörer.
 • Lär av erfarenheter från Danmark, Finland och Norge.
 • Hämta inspiration från landstingens och regionernas samverkan samt från Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.

För att kunna kvalitetssäkra och utveckla de fysiska läromiljöerna behöver de kommunala skolhuvudmännen stöd, rådgivning och gemensamma utvecklingsprojekt.

Förstudien är finansierad via SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Bo Baudin
  Handläggare
 • Christin Appel
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.