Publicerad 18 april 2024

Hälso- och sjukvårdens fastigheter

Många miljarder investeras i regionernas fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdenas fysiska struktur under lång tid framåt.

Stödmaterial för planering av Nära vårds lokalförsörjning

Det finns ett nytt stödmaterial till regionerna som ska underlätta arbetet med att formulera och hantera lokalförsörjningsfrågorna i omställningen till Nära vård.

Stöd och vägledning för att planera Nära vårds lokalförsörjning

Samverkan kring hälso- och sjukvårdens miljöer

SKR samarbetar med olika organisationer gällande utveckling av hälso- och sjukvårdens miljöer.

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

SKR ingår i samarbetsforumet Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer, där följande aktörer ingår:

Fastighetsrådet, FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor, SKR

Centrum för vårdens arkitektur (CVA), Chalmers tekniska högskola

CVA bedriver forskning och genomför utbildningar med fokus på arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

PTS Forum

PTS Forum är ett nationellt nätverk där Sveriges regioner samverkar kring standarder för vårdbyggnader. Träffar anordnas för att utbyta erfarenheter, diskutera förbättringsområden och benchmarking kring olika fackområden. PTS Forum samverkar i forskningsrelaterade utvecklingsprojekt för att fånga de senaste trenderna och utveckla vårdbyggandet i Sverige. PTS Forum har även utvecklat ett IT-system (PTS) vars systemfunktioner stödjer de tidiga skedena i byggprojekt. Systemet ska hjälpa byggherren att göra rätt från början för att åstadkomma vårdlokaler med rätt funktion och kvalitet.

PTS Forum, Program för teknisk standard

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Föreningen är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier.

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Boverket

Boverket arbetar bland annat med regeringsuppdraget att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket kommer inom uppdraget att samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras och med utgångspunkt i det ta fram vägledning för kommuner, regioner och berörda privata aktörer.

Boverket

Best Service

SKR samarbetar även med nätverket Best Service, som är ett frivilligt nätverk för regionernas serviceorganisationer. Nätverket arbetar med utveckling av servicefrågor inom hälso- och sjukvården samt med erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Best Service

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.