Publicerad 13 juni 2024

Upphandling – fastigheter

Den offentliga sektorn handlar årligen upp varor och tjänster till ett värde av drygt 800 miljarder kronor. Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet.

Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in verksamhetslokaler för att bland annat möta förändrade demografiska behov. Upphandlande myndigheter som ska hyra lokaler behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU).

SKR har utarbetat vägledningarna ”Gäller LOU vid hyra av lokal?”, "Byggentreprenader på annans fastighet" och "Hyresvärdsupphandling" som syftar till att fungera som ett stöd inför och under en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

Gäller LOU vid hyra av lokal?

Byggentreprenad på annans fastighet

Hyresvärdsupphandling

Rådgivning kring LOU vid lokalanskaffning, ADDA

Detta gör SKR

SKR har omfattande rådgivning kring upphandlingsfrågor till kommuner och regioner. SKR har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och regioner.

SKR Upphandling, juridik

Adda (tidigare SKL Kommentus), Ramavtal och upphandlingsstöd

SKR Upphandling, allmänt

SKR Cirkulär ekonom och upphandling

Ramavtal för förskolebyggnader

På ramavtalet kan du köpa permanenta nyckelfärdiga förskolebyggnader, inklusive grund, till ett fast pris. Förskolorna har stor variationsrikedom, flexibilitet och en hög kvalitet. Det finns möjligheter att anpassa de upphandlade förskolorna utifrån ert behov genom ett antal tillval.

Förskolebyggnader 2018, Adda

Inköpssystem för hyresmoduler

Tillgodoser era behov av temporära lokaler med snabbt och enkel uthyrning av modullokaler, som kan anpassas efter era specifika behov. Vilket ger fördelaktiga möjligheter att skapa goda verksamhetslokaler även för korta perioder. Upphandlingarna görs via dynamiskt inköpssystem, DIS.

Hyresmoduler DIS, Adda

Ramavtal för grundskolebyggnader utreds

SKR:s dotterbolag ADDA planerar att upphandla ett ramavtal för grundskolebyggnader med avtalsstart december 2025. Skolbyggnader med fokus på enkelhet vid avrop och begränsat behov av projektering. Avtalet möter krav på modern pedagogik, höga krav på arbetsplatsens utformning och på byggnadens prestanda. Koncepten ska gå att kombinera enligt behov F-3, F-6, 4-9, 7-9 och idrottsanläggning.

Information kring ramavtalet kommer att publiceras på ADDA:s webbplats .

Upphandling och ramavtal, Bygg och fastighet, ADDA

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.