Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Grovavfall och farligt avfall

  Skrivelsen tar i huvudsak upp frågan om hur servicenivån för kommunernas insamling av grovavfall och farligt avfall kan förbättras. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag att förtydliga befintliga bestämmelser utan...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-03-10

 • Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:5)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågorna om skyddsrum och skyddade utrymmen, utrymning och inkvartering, samt en statlig beredskapsorganisation för räddningstjänst. Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag om en statlig beredsk...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-03-10

  Verksamhetsområde:Demokrati, Samhällsplanering

 • Bättre undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

  I remisspromemorian föreslås att ämnet elevens val tas bort och timmarna för detta ämne omfördelas till andra ämnen. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslagen i remisspromemorian men samtidigt lyfter fram att konsekvensutredning...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-03-10

  Verksamhetsområde:Skola

 • Hemställan avseende uppehåll i tjänstepensionsuttaget

  SKR, Sobona och de centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn har träffat en preliminär överenskommelse om att hemställa att regeringen snarast gör förändringar för att lagstiftningen ska medge möjlighet att göra uppehåll i tj...

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2023-03-10

 • Överenskommelse – Förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

  Sedan mitten av 1990-talet fastställs innehållet i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning av regeringen i enlighet med hemställan från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund med hänvisning till överenskommelser mellan par...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-01-31

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse – Förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

  Sedan mitten av 1990-talet fastställs innehållet i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi av regeringen i enlighet med hemställan från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund med hänvisning till överenskommelser mell...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-01-31

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse – En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023

  En omfattande satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015. Totalt har 8,5 miljarder kronor betalats ut under perioden 2015–2022. Inom ramen för överenskommelserna har ett betydande utvecklingsarbete bedrivits på lokal, regi...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-01-30

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse – Läkemedelsförmånerna 2023

  Överenskommelsen följer de principer som gällt för tidigare överenskommelser och innebär bl.a. att ersättningen till regionerna för 2023 fastställs genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersä...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-01-27

 • Överenskommelse – Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

  Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan hälso- och sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som bedrivs vid fredstida kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad verksamhet är försörjning av l...

  Typ av handling:Överenskommelse

 • Överenskommelse – God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav

  Överenskommelsen God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav 2023 bidrar till fortsatt utveckling av den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och sam...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-01-27

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.