Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Överenskommelse – Sammanhållen, jämlik och säker vård

  Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023 täcker fem olika områden. Dessa är insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen, nationella kvalitetsregister, strukturerade uppgifte...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-01-27

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen

  EU-kommissionen har beslutat att revidera direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), även kallat avloppsdirektivet. Kansliet välkomnar revideringen men har identifierat ett antal allvarli...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-01-27

 • Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)

  Utredningen har tagit upp frågan om hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande. Beredningens förslag att SKR ställer sig i huvudsak bakom de förändringa...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-01-27

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Hemställan om nationell kraftsamling för systemstärkande åtgärder mot hot, hat och otillåten påverkan i syfte att skydda och stärka vårt demokratiska samhälle

  Förekomsten av hot, hat och otillåten påverkan mot de människor som verkar inom kommunal och regional verksamhet har överlag eskalerat kraftigt. Det riktas både mot anställda och förtroendevalda och undergräver det öppna samhället vilket på sikt hot...

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2022-12-22

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Överenskommelse - Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023

  Överenskommelserna inom cancerområdet är ett viktigt verktyg för att arbetet med den nationella cancerstrategin hålls samman och drivs framåt på ett sätt som gagnar både den svenska cancervården och EU:s utveckling inom cancerområdet.

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2022-12-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse - Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

  Parterna är överens om att det långsiktiga utvecklingsarbete som har bedrivits inom området psykisk hälsa och suicidprevention behöver fortsätta. I syfte att skapa förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner i det arb...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2022-12-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse - Genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023

  Överenskommelsen om genomförandet av vaccination mot covid-19 första halvåret 2023 syftar till att fortsatt reglera parternas gemensamma målsättning för vaccinationerna mot covid-19 samt de ekonomiska förutsättningarna för vaccinationsarbetet. Arbet...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2022-12-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse - Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

  Överenskommelsen 2023 syftar till att stimulera regionerna att vidta åtgärder och genomföra insatser som leder till kortare väntetider och vårdköer, med målet att alla patienter ska få vård i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Under 2022 åte...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2022-12-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot covid-19, första halvåret 2023

  I överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner framgår att SKR kommer att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 för al...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2022-12-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

  I uppdraget har Trafikanalys analyserat och föreslagit hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan utvecklas så att den samlade styrningen bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från tra...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2022-12-16

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.