Publicerad 11 juni 2024

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse och kansli fattat beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Förslag om nya energipolitiska mål

  Promemorian behandlar de mest centrala delarna i den kommande energi-politiska inriktningspropositionen – planeringsmål och leveranssäkerhetsmål för elsystemet samt behov av att se över nuvarande energieffektiviseringsmål.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53)

  Utredningen har bland annat haft syftet att säkerställa arbetsskadeförsäkringens funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada och att analysera behovet av förändringar i undantagen från det generella a...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Ekonomi

 • Ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden

  Promemorian föreslår två nya bestämmelser i socialtjänstlagen som ska förtydliga att det i socialnämndens befintliga ansvar för förebyggande arbete också ingår ett brottsförebyggande ansvar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

  Skrivelsen tar i huvudsak upp förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå målen om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall i EU:s avfallsdirektiv.

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

  Utredningen vill bland annat slopa lagen om särskilt investeringsutrymme, som annars för perioden 2024-2027. Det minskar intäktsmöjligheten för kommunala och privata nätföretag, och kan leda till minskade nätinvesteringar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

 • Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny hyresförvärvslag, ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätt på de boendens villkor och stärkt identitetskontroll vid fastighetsköp. Förbundet ställer sig bakom förslaget avseende ombildning av hy...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Juridik, Samhällsplanering

 • Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen

  Styrelsen föreslås nu ansluta sig även till de nio nya artiklar som CEMR antog 2022 och inlemma dessa i förbundets arbete med att genomföra åtagandena i deklarationen. SKR rekommenderar kommuner och regioner att underteckna CEMR-deklarationen (den e...

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten

  I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ers...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi, Hälsa och sjukvård

 • Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

  Betänkandets förslag innebär en ny organisation för statlig finansiering av forskning och innovation och har stora konsekvenser för kommuner och regioner som forskningshuvudmän och -utförare. Yttrandet berör alla de sektorsområden som kommuner och r...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Innovation, Skola

 • En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

  Betänkandet rör inrättandet av en europeisk digital identitet där varje land ska anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivån enligt ett förfarande för gränsöverskridande identifiering.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Beslutad av:Styrelsen

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Digitalisering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.