Publicerad 7 mars 2024

Styra med Agenda 2030

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens utvecklingsstrategier krävs integrering i övergripande styr- och ledningssystem. SKR har tagit fram teoripass som ger stöd och kunskap kring vad som krävs för att styra med Agenda 2030. 

Agenda 2030 en del i styr- och ledningssystemet

Medvetenheten kring Agenda 2030 och dess mål hög är i Sveriges kommuner och regioner. På flera håll pågår ett arbete med att matcha de egna målen mot målen i Agenda 2030, eller att på olika sätt lyfta in flera av målen i Agenda 2030 i sina strategiska dokument som till exempel i budgeten.

Det är viktigt att inte hantera Agenda 2030 som ett sidospår, utan som en integrerad del i kommuners och regioners styr- och ledningssystem. Likaså att använda kraften i ordinarie processer. Först när agendan är förankrad i ledningen kan den bli en del i kommunen eller regionens strategier för utveckling.

Teoripass för att komma ingång med förändringsarbetet

SKR har tagit fram en serie filmer som ger stöd och kunskap kring vad som krävs för att styra med Agenda 2030. Och vikten av att ta ett helhetsgrepp och integrera Agenda 2030 som en del i kommunens och regionens övergripande styrning. De är ett utdrag från ett webbutbildning som fokuserade på att organisera, styra och leda förändringsarbetet mot Agenda 2030 målen.

Introduktion kring att organisera, styra och leda förändringsarbete med Agenda 2030

Organisera, styra och leda är viktiga komponenter som måste samspel för att verksamheten ska få det stöd som krävs för att bedriva en så bra verksamhet som möjligt och att man uppnår uppsatta mål.

Teoripass - en introduktion kring att organisera, styra och leda

Att göra en nulägesanalys

Agenda 2030 innehåller 17 mål som är väldigt lätta att ta till sig. Att vi ska röra oss åt dessa mål är rimligt men för att kunna börja ett förändringsarbete för att uppnå målen måste du starta med att reflektera över "vad är vårt utgångsläge".

Teoripass om att göra en nulägesanalys i ett förändringsarbete

Att göra åtgärder, planera och genomföra

Med nulägesanalysen som grund kan du nu arbeta fram en handlingsplan kring vad som behöver göras. Vilka mål ska särskilt prioriteras?

Teoripass om att göra åtgärder, planera och genomföra

Kommunal hållbarhetsstyrning - för kommuninvånarnas bästa

PwC Sverige har på uppdrag av SKR tagit fram en uppdaterad lägesrapport över Sveriges kommuners mål- och resultatstyrning inom hållbarhet. Undersökningen visar bland annat att:

 • Kommunernas hållbarhetsstyrning förbättras:
  • Jämfört med för två år sedan så är det fler kommuner som har hållbarhetsmål och den övergripande mognadsgraden är högre.
  • Årets resultat visar att 94 procent av de undersökta kommunerna har, i sina mål- och budgetdokument, mål som är kopplade till hållbarhet.
 • Det finns ytterligare utrymme för kommunerna i de olika kommungrupperna att samverka i större utsträckning och inspirera varandra i syfte att ytterligare utveckla och effektivisera hållbarhetsstyrningen.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.