Publicerad 8 januari 2024

Organisera för resultat i ett styr- och ledningssystem

För att få genomslag av fastställd styrning i kommuner och regioner krävs beslut kring vem som ska utföra tjänsten, det vill säga val av driftform. Men de behöver också skapa en organisationskultur som fokuserar på vilka värderingar, beteenden och förhållningssätt som krävs för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i sin verksamhet. SKR har tagit fram stödmaterial till detta arbete.

Förändrat sätt att styra påverkar organiseringen

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad de vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Här ingår beskrivningar kring omfattning av verksamheten och finansiering men det kan också finnas särskilda ställningstagande kring vem som ska utföra tjänsten.

Fokus på värderingar och beteenden

Parallellt med att utveckla strukturer för att leda mot resultat måste kommuner och regioner också fokusera på vilka värderingar, beteenden och förhållningssätt som krävs för att uppnå hög kvalitet och effektivitet.

Skapa en organisationskultur som leder till hög kvalitet och effektivitet

Val av utförare - driftformer

Vanligaste formen är att bedriva verksamheten i egen regi vilket dels innebär ansvar att fördela resurser till verksamheten och planera för genomförande men också att följa upp och utvärdera.

För att uppnå effektivitet kan det finns skäl att välja ett annat sätt att organisera verksamheten. Det kan handla om att utföra uppdrag tillsammans med någon annan kommun eller region. Upphandla privata utförare att bedriva verksamhet. Eller kanske samverkan med civilsamhället eller andra privata intressenter. Väljs någon av ovanstående former krävs att delar i styrning anpassas, till exempel hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer. SKR har tagit fram en skrift där utgångspunkten för beskrivningen av driftformer är den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla. Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens/regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Driftformer - kommuner och regioner

Information om att styra och organisera genom driftformer

Samverkan med sociala företag

Att hantera komplexa samhällsutmaningar

Hur ska kommuner och regioner organisera, styra och leda samhällsutvecklingen tillsammans med andra aktörer för att möta komplexa samhällsutmaningar och nå effekt?

SKR har tagit fram en skrift som lyfter fram olika komponenter som kommuner och regioner bör beakta för att hantera utmaningarna. Detta belyses genom åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig.

Hantera komplexa samhällsutmaningar - Organisera, styra, leda i samverkan

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.