Publicerad 2 maj 2024

Styra för resultat i ett styr- och ledningssystem

Utifrån ett helhetsperspektiv ska styr- och ledningssystemet stödja och följa upp verksamheterna så att dessa kvalitetssäkrar och förbättrar tjänsterna för brukare och medborgare. Det sker genom att beskriva processer och direktiv som alla ger stöd för att uppnå mål och visioner. SKR ger på olika sätt stöd till kommuner och regioner genom nätverk och verktyg för arbetet.

Politiken anger riktningen för verksamheten

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad de vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Det krävs ett väl sammanhållet styr- och ledningssystem om man vill ge verksamheten så bra förutsättningar som möjligt att uppnå mål och visioner.

Förankrade processer och direktiv ger stöd i styrningen

Allt måste beskrivas och kommuniceras i hela organisationen. Olika processer och direktiv som till exempel mål- och resultatstyrning samt tillitsbaserad styrning, planering- och uppföljning, delegationsordning, reglemente och policys med mera.

I dessa dokument tydliggör man bland annat vilka olika underlag som behövs, hur fastställande av mål sker, innehåll i verksamhetsplaner med mera. Dessa olika delar bildar det sammanhållna styr- och ledningssystemet.

Delta i nätverk och utveckla resultatstyrningen i din kommun

SKR erbjuder dig möjlighet att delta i Nätverk för resultat för att få stöd att utveckla resultatstyrningen i din kommun. Nätverket riktar sig främst till dig som arbetar på kommun- eller regionledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg eller liknande.

Nätverk för resultat

Öka effektiviteten - SKR ger utvecklingsstöd

På grund av en förändrad demografi som ställer ny krav på service finns det ett behov av öka effektiviteten i kommuner och regioner. SKR hjälper till i detta omställningsarbete genom förmedling av kunskap och utvecklingsstöd.

Öka effektiviteten

Verksamhetsutveckling och stöd

Styra med Agenda 2030

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att den blir en integrerad del i övergripande styr- och ledningssystemet. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa en nulägesbild, analysera och genomföra. SKR har tagit fram teoripass för att komma igång med förändringsarbetet.

Teoripass för att styra med Agenda 2030

Att styra mot jämställdhet med nyckeltal

Tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade nyckeltal är grundbultar i jämställdhetsarbetet. SKR har tagit fram stöd för att arbeta med könsuppdelad statistik i övergripande styrning och ledning.

Nyckeltal/handledning för att styra med könsuppdelade nyckeltal

Nyttorealisering

Att arbeta med nyttorealisering handlar om att förändringar och investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna. Nyttorealisering är en ledningsstrategi designad för att foga samman verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser.

Om nyttorealisering

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.