Publicerad 17 maj 2024

Utvecklingsnätverk, Styra med Agenda 2030

Nulägesanalyser ligger som grund för verksamheternas förändringsarbete där fokus är en flyttning inom flera av målen inom Agenda 2030. SKR driver ett nätverk som pågår till och med 2024.

Nätverket, som består av sju kommuner och en region, har nu arbetat i drygt ett år och befinner sig i fasen där man har fördjupat sig i en fråga. Det handlar till exempel om

• effektivisera hantering och inköp av möbler

• verktyg för hållbarhetsanalys vid upprättande eller revidering av styrdokument eller vid beslut

• utveckla kommunikation kring hållbarhet.

Arbetet i nätverket kommer att pågå till november 2024 och erfarenheterna från nätverket kommer att sprida bland annat i en rapport.

Mål och syfte

Målet är att de medverkande kommunerna anpassar sina fördjupade kunskaper till sina lokala förhållanden och påbörjar ett arbete med att styra och Agenda 2030 som genomsyrar hela organisationen. Syftet med nätverket är att:

SKR tillsammans med de deltagande kommunerna ökar kunskaperna kring att styra och leda med Agenda 2030. Deltagarna får ett gemensamt lärande, hitta och testa modeller för nulägesanalys som kan ligga till grund för strategier, handlingsplaner och förändringsarbete.

Utfästelser från deltagande kommuner

I utvecklingsnätverket krävs ett engagemang och aktivt deltagande från dessa funktioner. Alla funktioner deltar dock inte vid alla tillfällen. Den i projektet deltagande kommunen förbinder sig att:

 • Det finns ett kommunledningsbeslut kring deltagande i utvecklingsnätverket.
 • Kommunen avsätter erforderlig tid bland förtroendevalda och tjänstepersoner för dels gemensamma möten och del internt utvecklingsarbete mellan mötena.
 • Utse en styrgrupp för utvecklingsarbetet på hemmaplan.
 • Kontaktperson utses som har ett ansvar för att företräda kommunen i kontakten med SKR.
 • Utse en arbetsgrupp som ansvarar och driver det operativa arbetet på hemmaplan.

Förväntningar på deltagande kommuner

 • Ta fram en övergripande nulägesanalys för kommunen
 • Utifrån nulägesanalysen prioritera mot vilka mål i Agenda 2030 som man i första hand ska jobba mot, men med ett holistiskt synsätt i grunden
 • Verka för att involvera medborgarna i arbetet.
 • Planera för och påbörja ett förändringsarbete som involverar alla delar i den egna organisationen och viktiga externa parter.
 • Plan för hur uppföljning löpande ska ske (både på kort och lång sikt).

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunledning samt ledande personer och funktioner för övergripande stödprocesser i kommuner.

Arbetsmodell

1. Börja med en nulägesanalys

Frågor som kan komma att behöva hanteras inledningsvis vid nulägesanalysen:

 • Inom vilka mål ser vi de största utmaningarna?
 • Finns det några mål som vi inte alls idag fokuserat på men som vi borde fokusera på?
 • Vilken rådighet har vi att själva göra en förflyttning?
 • Med vem behöver vi samverka? Internt och externt?
 • Hur stödjer vi verksamheten i detta arbetet? (Skapar engagemang och driv)
 • Hur skapar vi kultur/förhållningssätt kring Agenda 2030 i vår organisation?

2. Prioritera – ta fram handlingsplan

3. Kommunicera och involvera

4. Följa upp och analysera

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.