Publicerad 6 april 2021

Brukarundersökning funktionshinder 2016

Nu finns resultat från höstens nationella brukarundersökning. Undersökningen genomfördes på nytt i en utvärderad och förbättrad form under september-oktober 2016.

76 kommuner har deltagit och totalt finns cirka 8 700 svar registrerade. Frågorna i undersökningen avser att mäta 4 kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

Deltagande och svar i undersökningen

76 kommuner har deltagit i undersökningen i olika omfattning. I huvudsak är det kommunala verksamheter som finns med, men även privata inklusive ideella verksamheter har deltagit.

Andelen svar från brukare hos privata utförare uppgår till 5 procent, och endast 10 kommuner hade med privata verksamheter i sin undersökning. Här finns det stora möjligheter att utöka, då intresset varit stort hos de privata aktörerna att delta.

Ca 8 700 svar finns registrerade för de sex enkäterna. Enkäter finns för verksamhetsområdena Boendestöd, Sysselsättning SoL, Boende med särskild service SoL, Daglig verksamhet LSS, Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS. Observera att en och samma person kan ha svarat i flera av enkätundersökningarna, både för sitt boende och sin dagliga verksamhet/sysselsättning. Antal enskilda personer som deltagit i undersökningen är alltså troligen lägre än antalet svar.

Flest antal svar finns det för daglig verksamhet enligt LSS med 3 117 svarande och minst för boende med särskild service enligt SoL med 751 svarande.

Resultatredovisning

Resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Länk dit finner du nedan. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Inom kort kommer man också kunna jämföra resultat mellan enheter. De kommuner som deltagit i undersökningen kan även se sitt eget resultat direkt i Pict-O-Stat, på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det är minst fem svarande på enheten).

Enstaka mått kan också komma att bli kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Kommun och Landstingsdatabasen Kolada

Kommunens Kvalitet i Korthet

Några resultat i korthet

  • Verksamheterna tillhörande LSS har en högre andel svar än SoL verksamheterna och flest svar finns från daglig verksamhet.
  • 84 procent uppger inom daglig verksamhet att de trivs.
  • Boende med särskild service ser ut att ha mest att jobba med avseende alla frågeområdena då området utmärker sig genom att genomgående ha lägst resultat i jämförelse med de andra områdena i undersökningen.
  • Boendestöd som är ett nytt enkätområde för 2016 har den högsta procentsats av områdena med 90 procent på frågan om de bestämmer över viktiga saker men har däremot bland de lägsta vad gäller trivseln hemma med 72 procent.
  • Boendestöd utmärker sig också med en procentsats på 90 även på frågan om personalen bryr sig.

Samarbete med Neonova

SKL har kommit överens med Neonova, som tillhandahåller webbenkätverktyget Pict-O-Stat, om att kommunerna även i 2016 års undersökning får tillgång till verktyget kostnadsfritt. Därefter, 2017, blir det en kostnad per kommun och år för att använda Pict-O-Stat i den nationella brukarundersökningen på 6 000 kronor/kommun och år + 500 kronor för nya konton/kommuner.

Huvudansvarig kontaktperson i kommunen mejlar Ingalill Fahlström på Neonova för att få information om hur registreringen går till.

ingalill@neonova.se

Material undersökningen 2016

Nedan finns bland annat aktuell vägledning och enkäter för sex olika verksamhetsområden, med eller utan bildstöd samt Neonovas handledning i Pict-O-Stat Light.

Enkäter 2016

Vägledning till stöd för genomförande 2016 Pdf, 214 kB.

Att kommunicera med bilder - Om bildkommunikation, specialpedagogiska skolmyndigheten 2016 Pdf, 382 kB.

Affisch med information om brukarundersökningen Word, 552 kB.

Handledning Pict-O-Stat Light 2016 (PDF) Pdf, 2 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Madeleine Beermann
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.