Publicerad 10 februari 2022

Kunskapsstöd för nationell kunskapsstyrning, socialtjänst

Kunskapsstöd är ett samlingsbegrepp för olika stödmaterial som utgör bästa tillgängliga kunskap. De kan vara inriktade på hela verksamheter eller användas av enskilda medarbetare.

En viktig del i att uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst är att använda de olika kunskapsstöd som finns. I mötet mellan socialtjänsten och individen blir kunskapen ett stöd för professionen, men också ett verktyg för att göra individer mer delaktiga, tillsammans med professionen. Kunskapsstöd kan finnas i många olika former – till exempel handböcker, riktlinjer, vägledningar, beslutsstöd, rekommendationer och forskningsresultat.

Det finns många olika typer av kunskapsstöd, som används för olika syften och de finns hos en mängd olika aktörer. Vissa kunskapsstöd är framtagna av kommuner och regioner, andra av myndigheter, universitet och högskolor, med flera. Ofta är det en fördel att ta fram stöden i samverkan, för förankring och för att säkra att de kan användas av dem de är till för.

Ansvaret för att ta fram, utveckla och använda olika typer av kunskapsstöd ligger på olika nivåer – lokalt, regionalt och nationellt.

Lokal nivå (kommun, verksamhet)

Kommuner och enskilda verksamheter har ett ansvar för att i sitt arbete utgå från bästa tillgängliga kunskap, att göra lokala anpassningar av olika kunskapsstöd och anpassa och tillhandahålla insatser och stöd efter individers och invånares behov. Dessutom finns ett ansvar för att utforska behov av ytterligare kunskapsstöd, och föra fram dessa behov till den regionala och nationella nivån. Det kan handla om behov ur både styr-, lednings- och medarbetarperspektiv.

Regional nivå (regional samverkans- och stödstruktur RSS)

Den regionala nivån omfattar organisationer och funktioner för samverkan på länsnivå, eller delar av ett län. Regionala samverkans- och stödstrukturer organiseras på olika sätt runt om i landet och kan inrymmas i en kommun, ett kommunalförbund, i en region eller en FoU-enhet. RSS finansieras och organiseras efter behov och förutsättningar i respektive län.

RSS stödjer huvudmännen i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.

RSS fungerar också som en länk mellan den lokala, regionala och nationella nivån. RSS bidrar till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst, anpassad till regionala och lokala prioriteringar.

RSS kan exempelvis arbeta med att sprida kunskapsstöd och ge struktur och stöd för implementering av nya arbetssätt. Många RSS arbetar också med att ge stöd till uppföljning i kommunerna, och därmed produktion av lokal kunskap. Dessutom ska RSS omvärldsbevaka och identifiera behov av kunskapsutveckling, och kan även genomföra praktiknära forskning.

RSS arbetar med flera av de överenskommelser som SKR har med staten i olika frågor, exempelvis omställningen till Nära vård, psykisk hälsa och kvinnofridsfrågor.

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Överenskommelse om Nära vård

Överenskommelse psykisk hälsa

SKR:s Kvinnofridssatsning

Nationell nivå

På nationell nivå finns flera olika nätverk med företrädare från RSS, kommuner och regioner, som har i uppgift att stödja och stärka en kunskapsbaserad socialtjänst utifrån olika verksamhetsområden eller utifrån särskilda perspektiv. SKR samordnar nätverken och fungerar som en av länkarna nätverken emellan.

Den nationella nivån utgörs av bland andra SKR, statliga myndigheter och regeringskansliet. Dessa ansvarar för att ta fram nationella kunskapsstöd, till exempel handböcker, riktlinjer, vägledningar, rekommendationer och beslutsstöd, utifrån de behov som framkommer från den regionala och lokala nivån. Den nationella nivån ska också säkra användbarheten i nationella kunskapsstöd, tillgängliggöra dem och stödja implementeringen. Samverkan och omvärldsbevakning är andra centrala delar i ansvaret på nationell nivå.

Aktörer som samverkar på nationell nivå

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en webbplats från Socialstyrelsen som samlar kunskapsstödjande produkter för den som arbetar inom socialtjänsten eller den kommunala hälso- och sjukvården. Innehållet på Kunskapsguiden bygger på bästa tillgängliga kunskap som kommer från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Innehållet är uppbyggt kring områden och teman och är kostnadsfritt och öppet för alla.

Kunskapsguiden.se

Forskning

I SKR:s roll ingår att intressebevaka så att relevant och användbar forskning bedrivs. Den statliga myndigheten Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – bedriver ett tioårigt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning, som finansierar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Syftet är att bidra till att utveckla en mer forskningsbaserad socialtjänst.

Forte – programmet om tillämpad välfärdsforskning

Yrkesresan

Yrkesresan är en gemensam satsning inom ramen för kommunernas gemensamma arbete för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, och ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten, och innehåller både digitalt lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap.

Yrkesresan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.