Publicerad 31 januari 2024

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar på länsnivå, för samverkan och utveckling. De är utformade efter förutsättningar och behov i respektive län.

RSS stödjer huvudmännen i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen.

RSS stödjer huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning på nationell nivå, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S och genom att vara en av parterna i Partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen.

Partnerskapet, Kunskapsguiden

På regional och lokal nivå bidrar RSS till utvecklingen av evidensbaserad praktik anpassat till regionala och lokala prioriteringar, vilket kan innebära att:

  • identifiera behov av kunskapsutveckling
  • samla och sprida bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja systematisk uppföljning och analys
  • stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
  • stödja kompetensutveckling.

Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer

För att stödja samverkan och lärande mellan respektive RSS och nationell nivå samlar SKR RSS-representanter i ett nätverk. RSS-nätverket möts fyra gånger om året.

Nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt samt möjliggör erfarenhetsutbyte.

Kontaktpersoner i länen för regionala samverkans- och stödstrukturer

 

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.