Publicerad 27 oktober 2022

Styrning och samverkan, socialtjänstens kunskapsstyrning

Det finns flera olika nationella grupperingar med uppdrag att stödja kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. SKR deltar i de flesta grupper, och håller även samman flera av nätverken.

Underlag för kunskapsstyrning inom socialtjänsten kommer från många olika håll och många olika nivåer är involverade – nationellt, regionalt och lokalt. För den enskilde chefen eller medarbetaren inom socialtjänsten är det inte alltid enkelt att veta var och hur det går att ta del av kunskapsunderlagen. Samtidigt är det viktigt att det finns möjlighet att påverka utvecklingen inom kunskapsstyrningen. Det är också tydligt att samverkan inom och mellan de olika nivåerna behövs.

SKR:s roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten är bland annat att främja samverkan och att se till att det finns möjlighet för kommunerna att påverka utvecklingen. SKR bedriver också egna utvecklingsarbeten.

En viktig koppling för socialtjänstens kunskapsstyrning är den till kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården, där regionerna bildat ett nationellt system för att – precis som socialtjänstens kunskapsstyrning syftar till – åstadkomma jämlikhet och resurseffektivitet. Många vårdinsatser och vårdförlopp berör även den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen.

Bättre tillsammans – samverkan för en kunskapsbaserad socialtjänst

I den här filmen ges en övergripande beskrivning av hur lokala, regionala och nationella strukturer byggts upp och samspelar för att stärka stödet till kommunerna.

Filmen är textad och är knappt 7 minuter lång.


S-KiS, Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, S-KiS, ska verka för att kunskapsstyrning blir ett stöd för kommunerna och beslutar bland annat om finansiering av olika satsningar. S-KiS står också för kopplingen på nationell nivå till nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänst S-KiS

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten

I Partnerskapet ingår SKR, Socialstyrelsen och Regional samverkan och stödstruktur (RSS). Målet för Partnerskapet är att genom samverkan, dialog och samordning av initiativ bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling och stöd för implementering, så att bästa tillgängliga kunskap används.

Partnerskapet

Huvudmannagruppen och Rådet för styrning av kunskap

Huvudmannagruppen består av förtroendevalda från kommuner (socialtjänsten) och regioner (hälso- och sjukvård). Huvudmannagruppen är en av två grupper som arbetar för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning.

Den andra gruppen är Rådet för styrning med kunskap, där nio myndigheter ingår och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Rådet samråder med Huvudmannagruppen. De båda grupperna har ett aktivt samråd.

Huvudmannagruppen

Rådet för styrning av kunskap

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

NSK-S är ett nätverk som ska bidra till utvecklingen av kunskapsstyrningen för socialtjänstens verksamheter (inklusive den kommunala hälso- och sjukvården) på nationell nivå med utgångspunkt i den lokala nivåns behov och förutsättningar. Det görs genom information, dialog och erfarenhetsutbyte.

I NSK-S ingår ledamöter från bland annat Socialchefsnätverket, myndigheter och SKR. Ledamöternas uppdrag är att bidra till att den kommunala och regionala nivån får bästa möjliga kunskapsstöd från aktörer på nationell nivå.

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

RSS – regionala samverkans- och stödstrukturer

De regionala samverkans- och stödstrukturerna stödjer kommuner och regioner i samverkan kring frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i länet och samverkan mellan kommunerna i länet och regionen. De företräder också kommunerna i Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten, samt stödjer kommunerna i olika utvecklingsarbeten.

Det finns ett nationellt nätverk för RSS-representanter, som SKR håller samman.

Regionala samverkans- och stödstrukturer

Socialchefsnätverket

Socialchefsnätverket är ett strategiskt chefsnätverk, som är kopplat till SKR:s socialtjänstsektion. Gruppen är också ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Nätverket samarbetar med andra nationella nätverk, och är också representerat i exempelvis styrgruppen för kunskapsstyrningen inom socialtjänsten, S-KiS.

Socialchefsnätverket

Nationella nätverk med regionala representanter

SKR samordnar också flera nationella nätverk inom specifika sak- och verksamhetsområden med representanter från RSS, som en del av stödet för verksamhetsutveckling och samordning på regional nivå.

Nationella nätverk

Samverkan med regionerna om kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Inom ramen för det arbete som bedrivs för att stärka kunskapsstyrningen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, finns ett nära samarbete med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, som drivs av Sveriges regioner i samverkan.

Representanter för kommunerna finns med i flera av arbetsgrupperna inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, då vårdkedjorna ofta omfattar insatser från kommunernas hälso- och sjukvård och omsorg.

Kommunrepresentanter i arbetsgrupper inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

  • Camilla Wiberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.