Publicerad 17 juni 2024

Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, S-KiS

För att de gemensamma medel som kommunerna står för ska användas på bästa sätt och komma kommunerna till nytta, har SKR tillsatt en styrgrupp med främst regionala och lokala ledamöter: Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, förkortad S-KiS.

S-KiS, ska verka för att kunskapsstyrning blir ett stöd för kommunerna och beslutar bland annat om finansiering av olika satsningar, till exempel

 • nationella kvalitetsregister
 • nationella brukarundersökningar
 • stöd för individbaserad systematisk uppföljning
 • nationell samordning

Styrgruppen står också för kopplingen på nationell nivå till Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Här handlar det både om att utse kommunrepresentanter i olika nationella arbetsgrupper och att ta initiativ till kommunmedverkan i planerade eller pågående aktiviteter i systemet.

I styrgruppen finns ledamöter från tre nationella nätverk som samordnas av SKR, två ordinarie och två adjungerade ledamöter från SKR samt adjungerade representanter för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nätverken är

 • Socialchefsnätverket
 • Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S)
 • Nationellt nätverk för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

S-KiS huvudsakliga aktiviteter 2023 var:

 • Vidareutveckling av arbetet med nationella kvalitetsregister till nytta för kommunerna bland annat med fokus på att minska administrationen i vården och informationsförsörja kvalitetsregistren direkt från journalen.
 • Fortsatt arbete med Nationella brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet inklusive pilotundersökning för öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård.
 • Upphandling av undersökningstjänst för brukarundersökningarna för perioden 2024-2027.
 • Fortsatt och förstärkt stöd till individbaserad systematisk uppföljning.
 • Fortsatt nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrning bland annat med extra fokus på Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
 • Stärkt nytta av kommunernas medverkan i nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Styrgruppens ledamöter

Ordförande

Lena Gardtman, socialchef i Orust kommun (även ordförande i NSK-S)

Vice ordförande

Susanne Söderberg, samverkanschef i Uppsala kommun (utsedd av Socialchefsnätverket)

För Socialchefsnätverket

Yvonne Thilander, socialchef Linköpings kommun
Johanna Viberg, socialchef Örebro kommun

För NSK-S

Ulrika Gärdsback, socialchef Gagnefs kommun
Lena Gardtman, socialchef Orust kommun
Katarzyna Wikström, förvaltningschef i Skellefteå kommun

För RSS

Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling Region Jönköping (ordförande i RSS)
Lena Holmlund, avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd i Göteborgsregionen
Ingmar Ångman, chef för Område välfärd och folkhälsa i Region Örebro län

För Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, adjungerade ledamöter

Mats Bojestig, ordförande
Marie Lawrence, SKR

För SKR, ordinarie ledamot

Mari Forslund, chef för sektionen för stöd till kunskapsstyrning

För SKR, adjungerade ledamöter

Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst
Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen

SKR:s kansli

Som stöd för styrgruppen och de aktiviteter styrgruppen samordnar och driver, finns ett kansli inom SKR.
Camilla Wiberg, handläggare
Åsa Wassbäck, handläggareInformationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.