Publicerad 15 maj 2023

Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, S-KiS

För att de gemensamma medel som kommunerna står för ska användas på bästa sätt och komma kommunerna till nytta, har SKR tillsatt en styrgrupp med främst regionala och lokala ledamöter: Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, förkortad S-KiS.

För att de gemensamma medel som kommunerna står för ska användas på bästa sätt och komma kommunerna till nytta, har SKR tillsatt en styrgrupp med främst regionala och lokala ledamöter: Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, förkortad S-KiS.

Styrgruppen beslutar om budget och verksamhetsplan inom ramen för kommunernas tilläggsfinansiering och behov. Styrgruppen står också för kopplingen på nationell nivå till regionernas system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Här handlar det både om att utse kommunrepresentanter i olika grupper i regionernas system, och att ta initiativ till kommunmedverkan i planerade eller pågående aktiviteter i systemet.

I styrgruppen finns ledamöter från tre nationella nätverk som samordnas av SKR, två ordinarie och två adjungerade ledamöter från SKR samt adjungerade representanter för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Nätverken är

 • Socialchefsnätverket, där minst en socialchef/-direktör eller vård- och omsorgschef/-direktör från varje län deltar, formellt utsedd av länet.
 • Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S), som är ett brett nätverk med minst en socialchef per län och företrädare för föreningen FoU Välfärd, nätverket för Regionala samverkans-och stödstrukturer, Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten samt Forte.
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), som verkar på länsnivå för samverkan och utveckling, utifrån förutsättningar och behov i respektive län. I nätverket ingår företrädare från region, kommunförbund eller kommunalförbund beroende på hur man organiserat sig i länet.

S-KiS huvudsakliga aktiviteter 2022 var:

 • Vidareutveckling av arbetet med nationella kvalitetsregister till nytta för kommunerna bland annat med fokus på att minska administrationen i vården och informationsförsörja kvalitetsregistren direkt från journalen.
 • Fortsatt arbete med Nationella brukarundersökningar (inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet) inklusive utveckling av nya undersökningar.
 • Fortsatt och förstärkt stöd till individbaserad systematisk uppföljning.
 • Fortsatt nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrning bland annat med extra fokus på Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
 • Stärkt nytta av kommunernas medverkan i nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Styrgruppens ledamöter

Ordförande

Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun (även ordförande i NSK-S)

Vice ordförande

Susanne Söderberg, samverkanschef i Uppsala kommun (medlem i Socialchefsnätverket samt i RSS-nätverket)

För Socialchefsnätverket

Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör Stockholms stad

För NSK-S

Ulrika Gärdsback, Socialchef Gagnefs kommun
Lena Gardtman, Socialchef Orust kommun

För RSS

Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling Region Jönköping (ordförande i RSS)
Lena Holmlund, avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd i Göteborgsregionen
Ingmar Ångman, chef för Område välfärd och folkhälsa i Region Örebro län
För Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, adjungerade ledamöter
Mats Bojestig, ordförande
Marie Lawrence, ansvarig för SKR:s kansli (stödfunktion)

För SKR, ordinarie ledamöter

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg
Mari Forslund, chef för sektionen för kvalitet och uppföljning

För SKR, adjungerade ledamöter

Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst
Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen

SKR:s kansli

Som stöd för styrgruppen och de aktiviteter styrgruppen samordnar och driver, finns ett kansli inom SKR.

Camilla Wiberg, handläggare

Informationsansvarig

 • Camilla Wiberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.