Publicerad 22 maj 2024

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsens innehåll 2024

Överenskommelsen omfattar totalt 3 430 250 000 kronor. Av dessa avsätts 2 546 miljoner till regionerna, varav 300 miljoner för utveckling av primärvård i landsbygd, och 750 miljoner till kommunerna.

34 250 000 kronor avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till nära vård.

Samtliga insatser som görs inom ramen för denna överenskommelse ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.

Överenskommelse om en god och nära vård (PDF) Pdf, 764 kB.

Överenskommelsens utvecklingsområden

Överenskommelsen för 2024 består av ett större utvecklingsområde med fortsatt stöd för att utveckla en nära och personcentrerad vård med primärvården som nav. Överenskommelsen innebär också stöd till fem andra utvecklingsområden.

1. Fortsatt stöd till centrala utvecklingsområden inom Nära vård

För området avsätts totalt 3 200 miljoner kronor varav 2 420 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas för att:

 • Utveckla personcentrering och samordning inom eller mellan vårdgivare
 • förbättra tillgänglighet
 • öka kontinuitet och relationsskapande i hälso- och sjukvården
 • samskapande tillsammans med patienter och närstående
 • hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • utveckling av primärvård i landsbygd
 • goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 • insatser för att främja kompetensförsörjningen.

Till SKR avsätts för detta utvecklingsområde 30 miljoner kronor för att stödja kommuner och regioner i omställningen.

Fortsatt stöd till centrala utvecklingsområden inom Nära vård

2. Förstärkning av ambulanssjukvården

Under 2024 avsätts 46 miljoner kronor till regionerna som stöd till utveckling av ambulanssjukvården.

Förstärkning av ambulanssjukvården

3. Nationella kvalitetsregister

Överenskommelsen omfattar totalt 168 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 68 miljoner kronor.

Nationella kvalitetsregister

4. Inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd

Överenskommelsen omfattar 10 miljoner kronor till området sällsynta hälsotillstånd. Av dessa ska 6 miljoner kronor tilldelas landets medicinska centrum för sällsynta diagnoser.

5. Insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen

Överenskommelsen omfattar totalt 3 miljoner kronor för att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Strama, som en del i genomförandet av den nationella strategin mot antibiotikaresistens.

6. Medel för strukturerad information om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelsen omfattar i denna del 2,5 miljoner kronor till SKR:s fortsatta arbete med förbättrad läkemedelsinformation. SKR ska bland annat utreda förvaltningsform från år 2025 för Läkemedelsdomänen.

Utbetalning av medel

Medel till kommunerna betalas ut via de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

Medlen till regionerna och RSS utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2024.

Redovisning av insatser

Regionerna och Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för kommunerna ska lämna redovisning av genomförda insatser, uppnådda resultat och användning av medlen inom överenskommelsen.

En slutredovisning för hela 2024 ska skickas till Socialstyrelsen senast 31 mars 2025. Slutredovisningen ska skickas in till både Socialstyrelsen och SKR:

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

info@skr.se

SKR:s rapportering

SKR lämnar delredovisning av den pågående och planerade verksamheten för 2024 till Socialdepartementet senast den 30 september 2024. Slutredovisning av den genomförda verksamheten 2024 lämnas till Socialdepartementet senast 31 mars 2025.

En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2024 ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2025.

Rapport om SKR:s arbete med Nära vård 2022 och 2023

SKR har lämnat hel- och delårsrapporter av sitt arbete med att stödja kommuner och regioner enligt överenskommelsen om en God och nära vård 2022 och 2023.

Rapporterna innehåller information om arbete och insatser som SKR har gjort under 2022 och första delen av 2023. Exempel på områden som lyfts är styrning, förändringsledning samt delaktighet genom bland annat patientkontrakt.

Delårsrapport God och nära vård 2023 (PDF) Pdf, 349 kB.

Helårsrapport God och nära vård 2022 (PDF) Pdf, 290 kB.

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.