Publicerad 11 juli 2024

Forskning och utbildning om Nära vård

I arbetet med förflyttningen till Nära vård finns ett stort behov av forskning och utbildning. SKR stödjer kommuner och regioner i detta genom att skapa forum för dialog, lärande och sprida kunskap.

Forskningen i den Nära vården och om den Nära vården behöver prioriteras och forskningsförutsättningarna väsentligt förbättras. De förflyttningar som kännetecknar Nära vård – personcentrering, samordning, samskapande, hälsofrämjande – kräver att vi också ser hur de som är i behov av vårdens och omsorgens tjänster är med och samskapar dessa, såväl i utvecklingen som i forskningen.

SKR:s positionspapper om klinisk forskning

Behovet av forskning i såväl den kommunala som regionala primärvården blir tydligt i arbetet med Nära vård. Inte minst med tanke på att alltmer av vården sker utanför sjukhusen, bland annat i hemmet hos personer i behov av vård och omsorg, där det idag bedrivs lite eller ingen forskning.

I SKR:s positionspapper om klinisk forskning fastslås att det i förflyttningen till Nära vård behöver etableras förutsättningar för livskraftig och uthållig forskning även utanför de traditionella forskningsmiljöerna, vilket säkerställer möjligheter till god vård.

Positionspapper om klinisk forskning

Nationellt primärvårdsuppdrag stärker forskningen

I det nationella primärvårdsuppdrag som regleras i Hälso-och sjukvårdslagen står att primärvården ska möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. Vi behöver skapa förutsättningar som stimulerar till att även de delar av systemet som inte är hälso- och sjukvård finns med.

Nationellt primärvårdsuppdrag, Regeringen

Stödjande strukturer

Forskningen i den nära vården och om den Nära vården behöver prioriteras och forskningsförutsättningarna väsen tligt förbättras. Därför har SKR tagit fram rapporten om stödjande strukturer.

Stödjande strukturer för forskning inom Nära vård

Forskarskola i samverkan

Forskarskola Nära vård är ett samarbete mellan region, kommun och lärosäte i region Östergötland.

Forskarskolan Nära vård Sydöstra sjukvårdsregionen

Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som samarbetar med bland annat SKR och olika patientorganisationer. Forskningen vid GPCC stödjer omställningen av personcentrerad vård från teori till praktik.

Sex år till för Centrum för personcentrerad vård, Akademikerliv

Centrum för personcentrerad vård , Göteborgs universitet

Forskningsfrukost

Första fredagen varje månad arrangerar SKR en forskningsfrukost inom Nära vård. I april handlar det om upplevelser av självvald inläggning, i maj om att bubbelhoppa och i september om sköra äldre personers involvering i forskning.

Forskningsfrukost 6 september 2024

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.