Publicerad 23 juni 2022

Personcentrerat förhållningssätt

Ett personcentrerat förhållningsätt och arbetssätt är kärnan i omställningen till Nära vård. Det innebär att vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar.

Det handlar till exempel om att skapa enkla kontaktvägar in i vården, att vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och att vården ger stöd till patientens egenvård. Personcentrering handlar också om att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper. Eftersom personcentrering alltid måste utgå från individen så betyder personcentrering i praktiken olika saker, i olika situationer, för olika individer.

SKR arbetar med olika insatser för att främja och utveckla personcentrerad vård. Det innebär exempelvis:

  • Stöd för patient och brukarmedverkan
  • Personcentrering som en del i Nära vård
  • Dela och lyfta goda exempel
  • Personcentrerade och sammahållna vårdförloppen

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Patientkontrakt - arbetssätt för personcentrerad vård

Patientkontrakt är ett sätt att ge patienten möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och nyttja patientens egna resurser. Syftet är att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Patientkontrakt

Vad är viktigt för dig

Vad är viktigt för dig? Frågan fångar kärnan i personcentreringens filosofi, där människor ses som individer med preferenser, behov och resurser som måste förstås för att kunna uppnå bra hälsa. Frågan bjuder in till en meningsfull dialog och används alltmer för att skapa förutsättningar för god vård och omsorg.

Viktigt när jag blir gammal

Ingeborg 99 år berättar hur hon vill ha det när hon blir gammal, hur mycket släkten betyder och hur hon upplever hemtjänsten. Längd: cirka 3 minuter.

Margaretas väg genom vården

Margareta 75 år berättar om sitt liv med många kontakter och besök i vård och omsorg. Nya arbetssätt behövs för att bättre möta äldres behov och förväntningar. Längd: cirka 5 minuter.

Projekt och kartläggningar

Personcentrerad vård i Sverige

SKR har publicerat en kartläggning av hur personcentreringen ser ut i Sverige. I rapporten hittar du bland annat insikter om hur kommuner och regioner kan arbeta med personcentrering.

Personcentrerad vård i Sverige

Projekt om segmentering

Innovationsprojektet Flippen startades för att hitta nya arbetssätt inom primärvården. Utifrån det togs ett stödmaterial och tankemodell fram för för utveckling av nya tjänster i vården. Materialet kring segmentering finns samlat i skriften ”Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården”.

Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården (PDF) Pdf, 12 MB.

För att vidareutveckla segmenteringsmaterialet och förståelsen för att arbeta med behov i verksamhetsutvecklingen har även kortare pilotprojekt genomförts. Pilotverksamheterna har arbetat med att skapa tjänster som utgår från behov för att stärka människors hälsa. Metoden för projektet var tjänstedesign.

Slutrapport pilotprojekt segmentering (PDF) Pdf, 746 kB.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR