Publicerad 5 mars 2024

SKR:s kvinnofridssatsning

2021-2023 genomförde SKR en särskild kvinnofridssatsning för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Syftet med satsningen var att stödja kommuner och regioner att bättre

  • förebygga och tidigt upptäcka våld
  • stödja våldsutsatta och deras barn
  • verka för att våldsutövare ändrar beteende

Kvinnofridssatsningen var ett av tre delprojekt inom SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid, och en fortsättning på det arbete som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Satsningen finansierades delvis med statliga medel.

SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid

Förstärkning på kvinnofridsområdet

Kvinnofridssatsningen innebar att SKR kunde stärka sitt ordinarie arbete på kvinnofridsområdet. Satsningen tog fram stödmaterial, lärande exempel, seminarier och konferenser utifrån kommuner och regioners behov.

Satsningen samverkade även med myndigheter som har uppdrag på kvinnofridsområdet. Syftet var att bidra med kunskap om kommuner och regioners förutsättningar, så att stödet från den nationella nivån bättre motsvarar behoven. Exempel på frågor som SKR samverkat kring är skyddade personuppgifter, hedersrelaterat våld och förtryck, boende för våldsutsatta och insatser för våldsutövare.

Utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län

Kvinnofridssatsningen finansierade även utvecklingsledare för kvinnofrid i varje län. Utvecklingsledarna stödjer kommunerna att utveckla socialtjänstens kvinnofridsarbete och är anställda inom de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). RSS är vanligtvis organiserat inom kommunalförbund eller regionernas forsknings- och utvecklingsenheter (FoU).

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Projekt om individbaserad systematisk uppföljning

I satsningens projekt SU-Kvinnofrid har kommuner fått stöd att följa upp socialtjänstens stöd till våldsutsatta på individnivå. Syftet var att öka kunskapen om hur insatserna fungerar, ge kommunerna bra underlag att utveckla verksamheten, och lägga grunden för bättre statistik på området nationellt.

SU-Kvinnofrid

Mer från kvinnofridssatsningen

Skrifter, filmer och annat stöd som tagits fram inom ramen för kvinnofridssatsningen hittar du här:

Stöd till socialtjänsten

Stöd till hälso- och sjukvården

Stöd för våldsförebyggande arbete i skolan

Stöd för arbetsgivare att upptäcka våldsutsatta medarbetare

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.