Artikeln publicerades 4 oktober 2022

Lokalt arbete

PrimärvårdsKvalitet är ett bra hjälpmedel om man vill förbättra antibiotikaanvändningen inom en enhet. Eftersom Infektionsindikatorerna är många till antalet, har vi förslag nedan på vad man kan börja med. Det finns också information om att hitta och förstå infektionsindikatorerna i Medrave. Vidare finns även ett FoKUS-material som är ett bra stöd i förbättringsarbete med de stora diagnosgrupperna.

Vilka indikatorer ska man börja arbeta med?

Börja med att undersöka resultaten för några av indikatorerna där det finns definierade mål, där antalet patienter och diagnoser är högt och som är enkla att förstå.

Du hittar mer information om målsatta indikatorer i sidmenyn.

För hud- och mjukdelsinfektioner (förutom borrelia) är det färre antal fall, vilket gör att procentandel måste användas försiktigt.

StrepA registreras i flera regioner på många olika sätt och kan därför vara svårt att fånga, vilket gör att de indikatorerna kan bli mindre tillförlitliga. Indikatorn ”PVQ Infektion Inf17Neg: Andel antibiotikabehandlad tonsillit med neg Strep A” är mer tillförlitlig och användbar enligt erfarenheter från Strama Stockholm och Strama Västra Götaland.

Motivering till målnivåer finns i Kvalitetsindikatorkatalogen under rubriken Om indikatorn.

Indikatorer utan mål men ändå viktiga att följa

Andel antibiotikabehandlade vid mediaotit, akut cystit kvinnor, rinosinuit har inte målsatts men bedöms ändå viktiga att följa. Inga målvärden har satts för antibiotikabehandling vid mediaotit och akut cystit hos kvinnor eftersom den i så hög grad är avhängigt av enhetens triagering. Nya riktlinjer har kommit för rinosinuit, vilket bör medföra att antibiotikabehandling kommer att förändras.

Hitta och förstå infektionsindikatorerna i Medrave

Att hitta i MedRave

Stöd till användning av infektionsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet i Medrave.pdf

Power Point-presentation med introduktion till PrimärvårdsKvalitet i MedRave och Stramaarbete.pdf

Strama Quiz

I nedanstående länk finner du ett quiz där du kan testa dina kunskaper om antibiotikaförskrivning!

Quizet kan skrivas ut och med fördel användas på till exempel APT, läkar- eller tvärprofessionella möten och utbildningar.

Strama Quiz (vgregion.se)

 

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.