Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT

  I denna skrift kan du läsa om hur man med utgångspunkt i systematiskt informationssäkerhetsarbete, utvecklar en förmåga att möta efterfrågan på denna typ av dataströmmar.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-25

 • VGU-guide vägars och gators utformning

  VGU-guiden stödjande kunskap

  VGU-guiden stödjande kunskap är en handbok som beskriver en fördjupning av kunskap inom väg- och gatuutformning och som inte finns beskriven i VGUs krav- och rådsdokument eller i andra handböcker.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-24

 • LCA och LCC i tidiga skeden

  Livscykelanalyser, LCA, och livscykelkostnader, LCC, är bra hjälpmedel för att skapa beslutsunderlag för långsiktigt hållbara byggnader med litet klimatavtryck. Många fastighetsägare upplever dock att det är svårt att veta hur dessa ska användas. Of...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-24

 • Samordnad bebyggelse- och transportplanering

  I rapporten beskrivs ett antal fall som utgör exempel på hur en samordnad bebyggelse- och transportplanering kan komma till stånd på lokal och regional nivå.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-24

 • Personuppgifter i arbetslivet - Kommuner och regioners personuppgiftsbehandling i rollen som arbetsgivare

  Denna skrift redogör för personuppgiftsbehandling på HR-området inom kommuner och regioner, med fokus på rättslig grund för behandling av personuppgifter. Skriften är inte en uttömmande redogörelse för reglerna på området.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Arbetsrätt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2022-01-18

 • Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2021

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhälls­ skydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKR vill med Öppna jämförelser stimulera till förbättr...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trygghet och säkerhet

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-29

 • Feriejobb för ungdom - sommaren 2021

  En sammanställning över kommuners och regioners insatser gällande feriejobb 2021 samt regeringens satsningar på Sommarjobb och jobb för unga.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-28

 • Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021

  Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, förvaltningens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Elevhälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-21

 • Anmäl alltid hot, hat och våld

  Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-21

 • Processer i förändring

  SKR och Sweco har tillsammans med Västerviks kommun gjort en kartläggning av förutsättningar för digital förflyttning inom samhällsbyggnadsprocessen på kommunal nivå. Syftet med att göra en kartläggning är dels att synliggöra nuläget, dels att skapa...

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2021-12-16

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se