Publicerad 17 juni 2024

Nationell biblioteksstrategi

Ett förslag till nationell biblioteksstrategi lämnades över till regeringen 2019. Våren 2022 presenterade regeringen sin ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende”.

Strategi för bibliotekens roll i samhället

Regeringen gav 2015 Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget var att föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet, med utgångspunkt i bibliotekslagen. KB skulle också föreslå hur samverkan och samordning inom biblioteksväsendet kan öka samt ta fram stöd för bibliotekens planering, styrning och uppföljning. De hade också ett särskilt uppdrag att analysera utvecklingsbehoven för skolbiblioteken.

Förslaget lämnades till kulturministern i mars 2019 varpå kulturdepartementet skickade ut förslaget på remiss. I april 2022 presenterade regeringen ”Strategi för ett starkt biblioteksväsende”, vilken ompublicerades i juni 2023.

För SKR:s medlemmar är det tre förslag i strategin som är särskilt intressanta:

  • Kulturrådet ska få i uppdrag att identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten.
  • Kungliga biblioteket ska få i uppdrag att ta fram förslag på former för en stärkt samverkan mellan olika nivåer och aktörer inom det allmänna biblioteksväsendet.
  • Regeringen ska under 2022 ta initiativ till samtal med berörda parter i frågan om folkbibliotekens e-bokutlåning.

Kulturrådet har redovisat sitt uppdrag om folkbibliotekens framtida behov till regeringen 1 december 2023.

Folkbibliotekens behov av statliga stöd

Kungliga biblioteket arbetar under 2023 och 2024 med sitt uppdrag om samverkan. KB har inhämtat underlag från SKR:s nätverk för folkbibliotekschefer. De ska delredovisa uppdraget i september 2023 och slutredovisa 1 december 2024.

Sommaren 2022 bjöd kulturdepartementet in till ett rundabordssamtal om bibliotekens e-boksutlåning. Tillsammans med flera andra aktörer på området bidrog SKR med sin syn på frågan:

  • att kommunerna har behov av ett system för e-böcker som är flexibelt för både bibliotek och låntagare,
  • att betalningsmodellerna är översiktliga,
  • att arbetsinsatsen per katalogpost ska vara så liten som möjligt för biblioteken.

Adda har i april 2024 tagit fram ett nytt ramavtal för e-litteratur.

Förmedling av e-litteratur 2023, Adda

SKR:s arbete

En del av förslagen som lämnades under arbetets gång skulle påverka såväl kommunernas som regionernas handlingsutrymme och möjlighet att utveckla biblioteksverksamheten. SKR bedrev därför inför och under arbetet med strategin ett aktivt arbete för att öka kunskapen om folkbibliotek, skolbibliotek och regional biblioteksverksamhet generellt, beskrev kommunernas och regionernas behov och förutsättningar samt visade på konsekvenser av olika förslag.

SKR bevakar nu dels hur regeringen tar om hand avrapporteringen från Kulturrådet om folkbibliotekens framtida behov, dels hur KB slutför sitt uppdrag om samverkan inom biblioteksväsendet.

Underlag i urval

SKR:s kommentar till Lägesrapport i maj 2016 – Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrateg (PDF) Pdf, 151 kB.

Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi och reflektioner kring referensgruppsarbetet, oktober 2017 (PDF) Pdf, 178 kB.

Diskussionsunderlag om Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi, augusti 2018 (PDF, nytt fönster) Pdf, 163 kB.

Regional biblioteksverksamhet. En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna, rapport februari 2019

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.