Publicerad 14 maj 2024

Idrott och anläggningar

Kommuner och regioner har ett grundläggande intresse av att idrotten utvecklas. Idrott ger stora samhällsvinster inom många områden. SKR vill därför slå vakt om idrottens positiva värden.

Kommuner och regioner utgör tillsammans svensk idrotts största finansiärer. Den största delen av samhällets stöd till idrotten är relaterat till idrottsanläggningar. En viktig utgångspunkt är dock att idrott och motion inte enbart avgränsas till den verksamhet som bedrivs av den organiserade idrottsrörelsen.

Spontanidrotten växer i populäritet, och en utmaning framöver blir att tillhandahålla infrastruktur som tillgodoser medborgarnas skiftande behov.

Idrottspolitiskt positionspapper 2023

SKR pekar i ett nytt idrottspolitiskt positionspapper på behoven att utveckla finansieringen av föreningsidrotten. Idrott i alla former stärker folkhälsan, ekonomin och demokratin.

Idrottspolitiskt positionspapper

Nyhet: En idrottspolitik för folkhälsa, ekonomi och demokrati

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

Anläggningsrapporten 2019 – idrott och fritid

SKR undersöker bestånden av anläggningar. Aktuell statistik för idrotts- och fritidsanläggningar finns i Anläggningsrapporten 2019, idrott och fritid.

Statistik och nyckeltal avseende kultur och fritidssektorn finns publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Bland annat finns särskilda nyckeltalssamlingar avseende kultur- och idrottsanläggningar.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Ny statistik om idrott – nya nyckeltal i Kolada

Nya nyckeltal och analysmöjligheter för idrott

Nu har du möjlighet att analysera idrottsaktiviteter i förhållande till anläggningsbestånd nedbrutet på de dominerande aktivitetstyperna i olika typer av anläggningar via databasen Kolada. Vidare har SKR och RKA förbättrat sökvägarna till idrottsrelaterad statistik både via ”jämföraren” och via ”fri sökning”. I den senare har det även skapats en särskilld nyckeltalssamlning av idrottsindikatorer.

I detta webbsända seminarium kan du ta del av praktiska möjligheter att utveckla era analyser, höra om SKR:s arbete med att utveckla förbundet som en stark faktabärare samt se möjligheter att integrera idrotten i samhällsplaneringen. Sändningen är cirka 41 minuter lång.

Elitidrottens anläggningar

En annan utmaning är hur kommunerna ska hantera de överväganden som krävs för att möta elitidrottens krav på idrottsanläggningar. Historiskt har elitidrotten haft en nära koppling till breddidrotten och subventionerats med offentliga medel. Elitidrotten bedrivs fortfarande med basen i idrottsrörelsen men med omfattande ekonomisk omsättning uppkommer nya frågor kring kommunens ansvar och finansieringen av elitidrottens arenabehov.

Som ett stöd för medlemmarna har SKR arbetat fram en skrift med former för dialog med idrottsrörelsen, förslag på finansieringsmodeller, EU-rätt samt jämförelser med övriga nordiska länder.

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.