Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

  Förslaget syftar till att etablera att ramverk för att stärka viss industri-produktion i EU, i enlighet med Kommissionens meddelande om Green Deal Industrial Plan. Kansliets förslag är att förbundet avvisar förslagen att Kommissionen ska sätta tidsg...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid, Samhällsplanering

 • En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

  Utredningen föreslår att uppgifter om individers tillgångar och skulder från ett stort antal källor med stöd av statistikförordningen samlas hos SCB inom ett nytt statistikområde: Hushållens tillgångar och skulder. Kansliets förslag är att SKR ställ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act

  Det huvudsakliga syftet med denna förordning är att förbättra den inre marknadens funktion genom att fastställa en ram för att säkerställa unionens tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

  Förslaget har som målsättning att underlätta för en snabb minskning av behovet av el och gas i småhus, där uppvärmningsbehovet huvudsakligen försörjs med el eller gas. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslaget, men påpekar behov...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning och adoption bör ändras för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet samt behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarn...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

  Remissen presenterar ett förslag på en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som utgår från två mål och ett antal delmål samt ett förslag på Skolverkets fortsatta arbete med bland annat en nationell handlingsplan för strategin. Kansliet...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Skola

 • Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

  Trygghetsberedningens uppdrag är att under perioden 2020-2024 ta fram underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik. Beredningens andra delbetänkande tar i huvudsak upp frågan om barn och ungas involvering i gä...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-04-21

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Social omsorg

 • Skrivelse som kompletterar yttrandet över Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53)

  SKR har yttrat sig över utredningen Statens ansvar för skolan – ett beslut och kunskapsunderlag (SOU 2022:53). Eftersom betänkandet begränsas till utredningens direktiv vill SKR med denna skrivelse göra ytterligare medskick till regeringen i s...

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2023-03-13

  Verksamhetsområde:Skola

 • Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om ökad statlig styrning, genom statligt huvudmannaskap eller på annat sätt, av grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt motsvarande skolformer. SKR avvisar utredningens förslag om ett statligt huv...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-03-13

  Verksamhetsområde:Skola

 • Skrivelse gällande hantering av fordran för kommunal fastighetsavgift

  SKR har tidigare påtalat problemet med en ständigt ökad fordran som kommunerna har på staten för fastighetsavgiften. Fordran uppgår i bokslutet 2022 till 16 miljarder kronor, i spannet 1 till 408 miljoner per kommun, eller 220 till 8 600 kronor per ...

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2023-03-10

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.